چک لیست PMMCRN35

چک لیست PMMCRN35

چک لیست سه ماهانه  کرین های تادانو

3 monthly maint. OF MOB crane

PMMCRN35

شماره مرحله

مشاهدات

 مناسب

 نامناسب

غیر قابل اجراء

001

 اخذ پرمیت برای  چک کردن های در حال کار  

 

 

 

005

 چک کردن روغن ، سوخت و آب موتور

 

 

 

010

چک کردن تسمه پروانه موتور از نظر صدمه ندیدن و نیز میزان کشیدگی تسمه

 

 

 

015

چک کردن درب رادیاتور از نظر صدمه ندیدن و کثیف بودن یا زنگ زدگی

 

 

 

020


چک کردن آب رادیاتور

 

 

 

025

چک کردن فیلتر هوای موتور

 

 

 

030

چک کردن استارت موتور

 

 

 

035

چک کردن اگزوز موتور 

 

 

 

040

چک کردن فشار روغن موتور

 

 

 

050

چک کردن صدای موتور

 

 

 

055

چک کردن فشار هوای موتور و در صورت لزوم تنظیم میزان آن

 

 

 

060

چک کردن صدا خفه کن اگزوز

 

 

 

065

چک کردن بدنه رادیاتور

 

 

 

070

چک کردن مخزن روغن هیدرولیک از نظر سالم بودن 

 

 

 

075

چک کردن سطح مخزن روغن هیدرولیک

 

 

 

080

چک کردن مخزن روغن هیدرولیک از نظر نشتی

 

 

 

085

چک کردن روغن هیدرولیک از نظر اینکه آلوده نباشد و نیز سطح روغن

 

 

 

090

چک کردن فیلتر روغن هیدرولیک

 

 

 

095

چک کردن پیچ و مهره های نگه دارنده مخزن ذخیره روغن

 

 

 

100

چک کردن تسمه های نگهدارنده مخزن روغن هیدرولیک

 

 

 

105

 چک کردن پمپ هیدرولیک از نظر نداشتن صدای غیرعادی

 

 

 

110

چک کردن سیلندر هوای محرک پمپ از نظر نداشتن نشتی

 

 

 

115

چک کردن صدای پمپ

 

 

 

120

چک کردن پمپ روغن از نظر نشتی

 

 

 

125

چک کردن پیچ و مهره های نگه دارنده پمپ

 

 

 

130

چک کردن مدار روغن شاخکها ( اوت ریگر )

 

 

 

135

چک کردن روغن شیر کنترل شاخکها

 

 

 

140

چک کردن سیلندر روغن افقی و عمودی

 

 

 

145

چک کردن روغن  پیلوت ولو  شاخکها

 

 

 

150

چک کردن محفظه و تیرهای شاخکها

 

 

 

155

چک کردن پین تنظیم شاخکها

 

 

 

160

چک کردن چشمی  شاخکها از نظر نداشتن هر گونه آسیب دیدگی

 

 

 

165

چک کردن سطح سنج شاخکها

 

 

 

170

چک کردن نحوه کارکردن شاخکها

 

 

 

175

چک کردن اهرم های حرکت دهنده شاخکها از نظر اینکه دچار آسیب نشده باشند

 

 

 

180

چک کردن کابل های کنترل کارکردن دستگاه

 

 

 

185

چک کردن اهرم کلاچ و نیز اهرم قفل کننده دستگاه

 

 

 

190

چک کردن پدال آزاد کار کردن دستگاه

 

 

 

195

چک کردن پدال قفل کننده دستگاه

 

 

 

200

چک کردن درجه نشان دهنده فشار آکومولاتور

 

 

 

205

چک کردن گاز نیتروژن درون آکومولاتور

 

 

 

210

 چک کردن اهرم پارک کردن دستگاه

 

 

 

215

چک کردن ترمز اصلی کار کردن دستگاه

 

 

 

220

چک کردن اهرم قفل کننده درام از نظر ایمن بودن

 

 

 

225

چک کردن قفل کننده درام از نظر صدمه ندیدن و نیز نداشتن خوردگی

 

 

 

230

 چک کردن قفل کننده سیم بکسل از نظر ایمن بودن و عملکرد کاری مناسب

 

 

 

235

چک کردن پین قفل کننده ایمنی دستگاه

 

 

 

240

چک کردن سیم بکسل  آشکار ساز محدود کننده بلند کردن بار بیشتر از حد مجاز

 

 

 

245

چک کردن  آشکار ساز محدود کننده بلند کردن بار بیش از حد مجاز

 

 

 

250

چک کردن زنگ هشدار بلند کردن بیش از حد بار مجاز Over hoisting

 

 

 

255

 چک کردن سیم بکسل های از نظر پیچش غیر عادی و ایمنی

 

 

 

260

چک کردن وسیله ایمنی آشکار ساز بلند کردن بار از جلو

 

 

 

265

چک کردن شیر نگهدارنده و شیر متعادل کننده counterbalance valve

 

 

 

270

چک کردن علائم ایمنی  تابلو سنجش گرها

 

 

 

275

چک کردن همه  از نشانگرهای ایمنی

 

 

 

280

چک کردن نشانگرها از نظر کم رنگ شدن

 

 

 

285

چک کردن طناب  قرقره از نظر عملکرد

 

 

 

290

چک کردن شیر ایمنی  طناب  قرقره

 

 

 

295

چک کردن شیر ایمنی  لامپ پایلوت

 

 

/ 0 نظر / 77 بازدید