# بیرون_آوردن_مبدلی_که_در_میانه_برج__da_–_304__بودند