سنسور نشان دهنده وزن بار در کرین های 8 تن و 25 تن و 50 تن

 

سنسور نشان دهنده وزن بار در کرین های  8 تن و 25 تن و 50 تن

Weight sensor for tadano crane 8 TON, 25 TON & 50 TON

1-   360-227-79520> END ASSY, ROD – FOR TADANO CRANE 8 TONE-TS-75-M-11/P-02-  serial no 239003

2-   360-241-75000 > END ASSY,ROD  FOR TADANO CRANE 25 TONE- TR-250EX-2/P-01 serial no 530331

3-   360-204-39520 > END ASSY, ROD FOR TADANO CRANE 50 TONE-TR-500E-2-00202- serial no: 545118

 

/ 0 نظر / 14 بازدید