چک لیست سه ماهه برای کرین زنجیری

 

Saturday, June 20, 2015

چک لیست  سه ماهه برای کرین زنجیری  

PMMCRN25

شماره مرحله

مشاهدات

 مناسب

 نامناسب

غیر قابل اجراء

005

 گرفتن پرمیت برای چک کردن در حال کار

 

 

 

010

چک کردن سطح روغن در هر یک از مخازن روغن که روغن تا حد بالایی باشد . چک کردن روغن از نظر بوی نامناسب یا وجود ذرات خارجی معلق در آن

 

 

 

015

چک کردن نحوه کار همه اجزاء هیدرولیک از این نظر که آیا بطور مناسبی بدون اینکه گیر کنند کار می کنند یا نه

 

 

 

020

چک کردن قسمت سویینگ ( چرخش ) بالایی از نظر عدم وجود ترک ؛ تغییر شکل دادگی و هر گونه نقص دیگر

 

 

 

025

چک کردن سیستم ترمز سویینگ از نظر اینکه بدرستی کار می کند یا نه

 

 

 

030

چک کردن قسمت های مختلف گاردان از نظر هر گونه تغییرات غیرعادی . چک کردن سطح روغن

 

 

 

035

چک کردن تراک و چهارچوب گاردها از نظر تغییر شکل دادگی و ترک

 

 

 

040

چک کردن قسمت های هیدرولیک تحتانی از نظر عملکرد صدمه ندیدن  خوردگی و غیره ...

 

 

 

045

چک کردن ترمز گاردان قسمت تحتانی از نظر عملکرد درست

 

 

 

050

چک کردن بوم و هوک متصل به جلوی دستگاه از نظر اینکه صدمه ای ندیده باشند و ترک نداشته باشند ودر شرایط مکانیکی خوبی باشند

 

 

 

055

چک کردن  دقیق همه سیم بکسل ها که به جلوی دستگاه متصل شده اند از نظر شکستگی وایرهای آن و یا سایر مشکلاتی که باعث ضعیف شدن سیم بکسل می شود

 

 

 

060

چک کردن وضعیت کار کردن بخش های جلویی متصل به دستگاه از اینکه به آرامی حرکت کنند وتعادل خود را از دست ندهند

 

 

 

065

چک کردن وضعیت سنجش گر بار و وسایل ایمنی از نظر صدمه ندیدن و

 

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید