گژن پین

, gudgeon pin= piston pin = wrist pin   

 

گژن پین  در واقع یک استوانه کوچک و توخالی است که باعث اتصال دسته شاتون به پیستون می شود و دو طرف آن با استفاده دو عدد خار در محل خودش قرار گرفته ولی امکان چرخیدن را به ان می دهد چون وقتی حرکت رفت و برگشتی و خطی پیستون را به حرکت دورانی میل لنگ تبدیل می کنیم لازم است که گژن پین در درون دسته شاتون بتواند براحتی بچرخد و نیز باید روغنکاری شود تا ضمن کاهش اصطکاک امکان خنک کردن آنهم فراهم شود چون در بخش خیلی گرمی از موتور واقع شده است

 

, gudgeon pins,= piston pin = wrist pin   همگی نامهای مختلف برای همین گژن پین هستند که در واقع نامی فرانسوی است .

معادل انگلیسی خار هم می شود = key

 

 

In internal combustion engines, the gudgeon pin is that which connects the piston to the connecting rod and provides a bearing for the connecting rod to pivot as it moves.

 In very early engine designs (including those driven by steam and also many very large stationary or marine engines, the gudgeon pin is located in a sliding crosshead that connects to the piston via a rod.

 

 

 

 

عکس گژن پین

/ 0 نظر / 95 بازدید