محلول تمیز کننده سوپاپها : CRC valve cleaner

محلول تمیز کننده سوپاپها : CRC valve cleaner

سوپاپهای موتورهای بنزینی و گازوئیلی در اثر کار کردن و کیفیت پائین سوخت و نیز راندن موتور با سرعت های کم کثیف می شوند ورسوب می گیرند و بسته شدن آنها بخوبی صورت نمی گیرد و از شتاب و قدرت موتور کم می شود . باز کردن موتور و سر سیلندر هم پر هزینه و وقت گیر است از این رو محلول های ساخته شده است که با اضافه کردن آنها به سوخت خودرو می توانند تا حدی سوپاپها را تمیز کنند و بنام " تمیز کننده سوپاپ = valve cleaner  نامیده می شوند

اینها پاک کننده نیستند بلکه محلوهایی تغلیظ شده اند که برای استفاده در موتورهای نو و کارکرده و نیز تعمیر شده مناسب هستند .

استفاده مداوم از آنها باعث می شود که سوپاپها همیشه تمیز باقی بمانند و از رسوبات و مواد چسبنده بر روی آنها جلوگیری شود ولی بیاد داشته باشید که استفاده ازاین محلولها نمی تواند جبران کننده مشکلات مکانیکی ( خرابی سوپاپها ) باشد

Product Description

 

 

A concentrated solvent, not a detergent additive. Ideal for use in new, old, or rebuilt engines. Regular use keeps lifters & valves clean by dissolving sludge, gum, & varnish. Prevents new deposit formation. Will not compensate for mechanical defects.

...........مترجم : محمد توکلی – 18 فروردین ماه 1390 – BIPC

منبع :

http://www.crcindustries.com/ei/content/prod_detail.aspx?S=Y&PN=05331

 

/ 1 نظر / 30 بازدید