عيب يابي در بخش هاي خروجي دود :

عيب يابي در بخش هاي خروجي دود :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هر گاه صافي هاي موجود بر سر راه ورودي هواي مو تور مشكل داشته باشند يا مانعي بر سر اين مسير وجود داشته باشد اين امر اثرات نامطلوبي بر روي   عمر كاري توربو شارژر از خود باقي مي گذارد . به اين جهت نبايد اجازه داد كه كه اين حالت پيش بيايد .

توربو شارژر را بايد به صورت دوره اي و به شرح زير مورد بازرسي قرار داد :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دقت :

هنگام باز كردن توربو شارژر در حالتي كه مو تور روشن است بايد دقت كافي به عمل آيد كه حركت پره هاي آن باعث آسيب رسيدن به دست نشود . به اين منظور از يك پنجره محافظ استفاده شده است . اين پنجره محافظ هم باعث حفاظت تعمير كاران در برابر تماس اتفاقي با پره ها ي توربو شارژر مي شود و هم از ورود اشياء به داخل توربو شارژر و صدمه ديدن پره هاي ان ممانعت به عمل مي آورد .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دقت :

براي حفاظت از خودتان و از دستگاه : هنگاميكه موتور روشن است دريچه هاي ورودي هواي توربو شارژر را برنداريد يا آنها سفت را نكنيد

دقت :

هر گاه از دريچه هاي توربو شارژر  يا فيلتر هوا و يا كانالهاي ورودي آن نشتي وجود دارد در اين حالت از روشن كردن موتور خودداري كنيد .چون گرد و غبار ورودي به توربو شارژر مي تواند باعث صدمه ديدن موتور و خود توربو شارژر شود .

1-  محل نصب ، دريچه هاي ورودي ، و اتصالات توربو شارژر را بطور روزانه مورد بازرسي قرار دهيد .دقت كنيد كه اين بازرسي ها هم در حالتي كه موتور روشن است و هم د رحالت خاموش بودن موتور بايد صورت گيرد .

2-  دريچه ورودي هوا به كمپرسور  توربو شارژر را برداريد و بررسي كنيد كه دوده و كربن و روي محفظه و پره هاي آن وجود نداشته باشد . . جمع شدن بيش از اندازه اينگونه مواد نشان دهنده وجود نشت در سيتم يا خرابي سيستم فيلتر كنندگي دستگاه است . تمام اين موادد اضافي را پاك كنيد .

3-  وقتي دريچه خروج دود را برداشتيد . پره هاي توربين را با دست بچرخانيد . چرخش اين پره ها بايد به آساني و به راحتي انجام گيرد تا اختلالي در كار توربو شارژر پيش نيايد .

4-  پره هاي كمپرسور و توربين را از نظر اينكه دچار خوردگي نشده باشند مورد بازرسي قرار دهيد هردو اين پره ها بايد بصورت دقيق بالانس شده باشند . هر گونه شكستگي يا خم شدگي در اين پره ها باعث بر هم خوردن بالانس و كوتاه شدن عمر كاري دستگاه فوق مي شود .

5-  لوله هاي ورود و خروج روغن و اتصالات مربوطه  را مورد بازرسي قرار دهيد . نبايد هيچگونه فرو رفتگي يا خم شدگي در آنها وجود داشته باشد . چون هر گونه خم شدگي در اين لوله هاي مي تواند از جريان طبيعي روغن كه تحت جاذبه صورت مي گيرد ممانعت كند .

6-  اطمينان حاصل مكنيد كه لوله هاي ورودي روغن پر از روغن هستند و و روغن تميز به محفظه توربو شارژر وارد مي شود .

7-  محفظه توربو شارژر را از نظر هر گونه نشت روغن احتمالي مورد بررسي قرار دهيد . دقت : روغن تحت فشار به مركز محفظه توربو شارژر جايي كه محور ان قرار دارد فرستاده مي شود . در حالتي كه محور ايستاده است روغن در محل وجود دارد ولي با چرخش محور اين روغن پراكنده مي شود .

8-  فيلترهاي هوا را مورد بررسي قرار دهيد . فيلتر هاي كثيف يا آنهايي كه بيش از اندازه كوچك هستند مي تواند باعث مكش بيش از اندازه و كشيده شدن روغن گردد.

9-  روغني كه در مجراي ورودي و خروجي وجود دارد مي تواند ناشي از وجود نشت در سيستم باشد و نياز دارد كه توربو شارژر نياز به تعميرات اساسي دارد . به بخش 6.6.2 مراجعه كنيد .

علت نشت در سيستم روغن توربو شارژر مي تواند عبارت باشد از :

1- سائيدگي يا نقص در سيتم نشت بندي كننده .

2- وجود مانعي در سر راه سيتم ورودي هوا .

3-استفاده طولاني مدت و توام با استفاده زا موتور به عنوان ترمز و خصوصا در سرازيري ها و شيب ها

براي رفع نشتي به يكي از موارد زير عمل كنيد :

محفظه كمپرسور را برداريد و ورق پشتي آتن را از نظر نشتي دادن بررسي كنيد.هر گاه اين سطح چرب و مرطوب است نشانه نشت در سيستم است . و بايد كمپرسور را عوض كرد .

هر گاه در اين آزمايش هيچگونه نشتي مشاهده نكرديد بررسي كنيد كه نشت بند روغن را به شكلي مناسب نصب كرده ايد يا نه ؟

دستورالعمل زير را براي اطمينان از كار آمد بودن نشت بند انتهاي محور كمورسور توربو شارژر انجام دهيد :

 

 ادامه دارد...

1-

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید