معادلهای عبارات فنی ماشین آلات سنگین

Saturday, May 19, 2007

 

معادلهای عبارات فنی ماشین آلات سنگین

 

 

          نوع دستگاه    رديف

 

truck – 5 tones =  كاميون ٥ تن     1

          truck- 7 tones= كاميون ٧ تن         2

          truck 10 tones = كاميون ٠١ تن      3

          tip truck 7 tones= كمپرسي ٧ تن  4

          water tank truck- capacity=5000 liter تانكر آبپاش ٠٠٠٥ ليتري  5

          ware tank truck capacity= 10 000 liter تانكر آبپاش ٠٠٠٠١ ليتري        6

ware tank truck capacity= 20 000 liter    تانكر آبپاش ٠٠٠٠٢ ليتري     7

           tractor 2 drive wheel تراكتور تك ديفرانسيل        8

           trailer 42 tones تريلي ٤٢ تن        9

          heavy duty trailer – 7 axeles=تريلي كمر شكن تا ٧ محور         10

          flat bed trailer 3 tones with truck 7 tones =جرثقيل كفي ٣ تن با كاميون ٧ تن 11

flat bed trailer 10 tones with truck 10 tones      جرثقيل كفي ٠١ تن با كاميون ٠١ تن 12

          crane truck  capacity 61 tonesجرثقيل كاميوني دو كابين ٦١ تن  13

          crane truck 40 tones with 2 cabinجرثقيل كاميوني دو كابين ٠٤ تن       14

          truck crane 8 tones جرثقيل خودرو چرخ ﻻستيكي ٨ تن   15

truck crane 11 tones          جرثقيل خودرو چرخ ﻻستيكي ١١ تن 16

truck crane 20 tones          جرثقيل خودرو چرخ ﻻستيكي ٠٢ تن 17

truck crane 52 tones          جرثقيل خودرو چرخ ﻻستيكي ٥٢ تن 18

truck crane 53 tones          جرثقيل خودرو چرخ ﻻستيكي ٥٣ تن 19

          truck crane 50 tones جرثقيل خودرو چرخ ﻻستيكي ٠٥ تن         20

          truck cranes 80 tones جرثقيل خودرو چرخ ﻻستيكي ٠٨ تن        21

chain belt crane 510 tones (endless wheel crane )       جرثقيل چرخ زنجيري  ٠٥١ تن          22

lift truck 2 tones      ليفتراك ٢ تن   23

lift truck 5 tones      ليفتراك ٥ تن   24

lift truck 6 tones      ليفتراك ٦ تن   25

lift truck 10 tones    ليفتراك ٠١ تن 26

          Chain wheel backhoe بيل مكانيكي چرخ زنجيري  27

          Rubber wheel backhoe بيل مكانيكي چرخ ﻻستيكي       28

Backhoe machine    بيل بكهو        29

          Rubber tire loader لودر چرخ ﻻستيكي      30

Grader          گريدر   31

Tail Roller     غلطك كششي        32

          Master workman استادكار   33

کارگر ماهر ریگر Qualified worker( rigger )          34

           Ceiling crane operator  اپراتور كرن سقفي         35

          Welding transformer 500 amp ترانس جوش تا ٠٠٥ آمپر  36

          Welding diesel motor generator  400 amp موتور جوش ديزل ٠٠٤ آمپر  37

          Electric generator 100 kw موتور برق ٠٠١ كيلو وات         38

          Electric generator 510 AMPموتور برق ٠٥١ آمپر    39

          Electric generator 522 kw موتور برق ٥٢٢ كيلو وات         40

          Electric generator  430 kw موتور برق ٠٤٣ كيلو وات        41

Air compressor 400          كمپرسور هوا ٠٠٤     42

          Water vacuum lorry  ماشين وكيوم آب      43

          Weight capacity 7 tones وزنه ٧ تني         44

          Weight capacity 1 tone وزنه يك تني         45

 

/ 0 نظر / 28 بازدید