تعریف برخی اصطلاحات ایمنی :

 

تعریف برخی اصطلاحات ایمنی :

 

مقدمه :

 

همه ما کم و بیش با لزوم رعایت مسائل ایمنی در کارگاهها و واحدهای صنعتی و تولیدی آشنا هستیم ولی شاید لازم باشد که تعریفی هم از عباراتی که هر روز بکار می بریم بعمل آید :

 

- ایمنی(SAFETY) :

رهایی از خطر ، در امان بودن از خطر و مفهوم آن به حداقل رساندن تماس انسان با خطر و پیش گیری جدی از صدمات فیزیکی و جراحت انسان می باشد.

 

2- خطر (HAZARD) :موقعیت یا منبع بالقوه ایجاد صدمات انسانی یا بیماری ، خسارات مالی شامل : تخریب اموال و تجهیزات ، صدمه به محیط کارگاه ( یا محیط زیست ) و یا ترکیبی از آنها تعبیر می شود

 

3- ریسک (RISK) :

ترکیب ( یا تابعی) از احتمال یا پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص می باشد.

 

4- رویداد (INCIDENT) :

یک رخداد یا اتفاق (برنامه ریزی نشده) که منجر به یک حادثه شده و یا احتمال منجر شدن به حادثه را داشته باشد.

 

5- شبه حادثه (NEAR-MISS) :

یک رویداد که منجر به بیماری ، جراحت ، صدمه و یا خسارت نشده است. (به عبارت دیگر حادثه به خیر گذشت. )

 

6- حادثه (ACCIDENT) :

یک اتفاق یا واقعه ناخواسته ( رویداد برنامه ریزی نشده ) که منجر به صدمات انسانی شامل مرگ ، بیماری ، جراحت و یا سایر خسارات مالی شود.

 

7- عدم انطباق :

هرگونه انحراف از استانداردهای کاری ، دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، مقررات ، عملکرد سیستم مدیریتی و غیره که به طور مستقیم منجر به صدمات انسانی و جراحات یا بیماری ، خسارت به تأسیسات (تجهیزات) ، محیط کارگاه و یا ترکیبی از آنها شود.

8- اقدام اصلاحی :

اقدامی است که طی آن علل ریشه ای که باعث بروز عدم انطباق (عدم تطابق) بالفعل می شوند شناسایی شده و نسبت به رفع آنها اقدام می شود به نحوی که دیگر آن عدم انطباق (عدم تطابق) بروز نکند.

 

9- اقدام پیشگیرانه :

اقدامی است که طی آن عللی که احتمال می رود باعث بروز عدم انطباق (عدم تطابق) بالقوه شوند ، از بین می روند ، به نحوی که احتمال بروز آن عدم انطباق (عدم تطابق) حذف می گردد.

 

10- ایمنی و بهداشت شغلی :

شرایط و عواملی است که بر ایمنی و بهداشت کارکنان یا مجموعه افراد شاغل ( از جمله پرسنل موقت و کارکنان پیمانکار ) ، بازدیدکنندگان یا هر فرد دیگر حاضر در محیط کار تأثیر می گذارد یا می تواند تأثیر و سلامت آنها را تأمین نماید.

 

 

 

/ 0 نظر / 94 بازدید