جنس گژن پین

Thursday, May 22, 2008

 

جنس گژن پین

 

با پیشرفت هایی که در ساخت مواد ترکیبی و کامپوزیت ها و سایر الیاف مصنوعی و طبیعی مانند الیاف کربن و نظایر آن پدید آمده است این امکان ایجاد شده است که بتوانیم قطعاتی محکمتر و با دوام تر و در عین حال سبک تر و کم هزینه تر را برای ساختن تجیهیزات و از جمله قطعات خودروها و موتور را بسازیم .

این روشها انقلابی را در زمینه روشهای ساخت و ریخته گری های کلاسیک بوجود آورده است شاتون و گژن پین از جمله قطعات حساس در درون موتور خودرو هستند که در شرایط کاری سختی قرار دارند . مطلب زیر اشاره بسیار گذرایی به این موضوع دارد .

 

قطعاتی مانند گژن پین gudgeon pin که برای اتصال شاتون به پیستون مورد استفاده قرار می گیرند در موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی و کمپرسورها و پمپ های رفت و برگشتی کاربرد فراوانی دارند را می توان از مواد سبک تری چون کامپوزیت ها و الیاف تقویت شده نیز ساخت .   لایه یاتاقانهای لغزشی sliding bearing layer در این قطعات به گونه ای طراحی شده است که الیاف بکار رفته در آن در جهت  های مختلف قرار گرفته اند . گژن پیسن نیز دارای لایه های متفاوتی است که الیاف آنها بصورت عمودی در کنار لایه های فیبر مجاور قرار گرفته اند

در دولایه مجاور هم الیاف بصورت  یک لایه موازی با محور گژن پین و یک لایه عمود با محور مزبور زده می شود . لایه کامپوزیتی که در سطح خارجی یاتاقانهای لغزشی قرار داده شده است با استفاده از آبکاری الکتریکی electro-plating و یا با روش رسوب گذاری تبخیری vapor deposition انجام می گیرد و یا اینکه از یک بوش لغزشی آماده بر روی لایه کامپوزیتی استفاده می شود

 

در مورد کمپرسورهایی که باید در دمای بالا و شرایط کاری مشکل کار کنند به منظور افزایش کارآیی و به این دلیل که انتقال از گاز CFC  به HFC و مبرد های طبیعی  موضوع حفاظت از لایه کلراید فلزی منتفی شده است . برای بازیابی مقاومت سایشی از دست رفته و انتقال به حالت کارکردن با کمترین مقدار روغن ممکن لازم است که محافظت بیشتری در مورد پوشش های سخت که دارای  خواص  مالشی   tribological properties هستند باید صورت گیرد . هنگامی که با فشارهای بالا و تحت شرایط غیر روانکاری روبرو هستیم باید کنترل های لازم برای وضعیت گژن پین صورت گیرد .

نمونه های مورد استفاده لازم است تحت آزمایش پوشش   WC/C   کژن پین فولاد 52100     و دیسک های بدون پوشش چدنی قرار گیرند .  عملکرد    WC/C با تغییرات درجه حرارت را می توان با ارزیابی    profilometry سطح و رج زدن  با میکروسکوپ الکترونی مشخص کرد .

مشخص شده است که ضریب حالت پادیدار اصطکاک با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد در حالی که ضریب اصطکاک در طی دوره کاری زیادنر می شود . نیز مقدار سایش در حالتی که در در جه حرارت اتاق قرار دارد تا رسیدن به درجه حرارت 80 درجه سانتی گراد و بالاتر از آن بدلیل ناپایداری کاری کاهش می یابد .

بر پایه این تحقیقات استفاده از پوشش های سخت می تواند باعث شود که در آینده نوع روغن مورد استفاده در کمپرسورها تغییر کند

 

کلمات کلیدی : مالش شناسی – کمپرسور – اصطکاک – سایش – چقرمگی                             

Keywords: Tribology; Compressor; Friction; Wear; Roughnes

 

 

..................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 2 خرداد 1387 – ماهشهر – BIPC

منبع :

http://www.freepatentsonline.com/4406558.html

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TVV-4PNJ1JX-30&_user=10&_coverDate=12%2F20%2F2006&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=68a193ac8f35dd69dd2741756282157d

 

/ 0 نظر / 158 بازدید