پسزني – لقي مجازچرخ دنده ها

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Sunday, May 21, 2006<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

توضيح يك اصطلاح :

BACK-LASH= پسزني – لقي مجازچرخ دنده ها

 

 

 

BACK-LASH. - The jar which arises when a part of the machinery which ought to receive motion from another part suddenly falls back upon its driver. It is caused by wear or imperfect fitting.

بك لش كه مي توان در پارسي آن را به : پسزني – لقي و دنده كور نيز مي نامند

عبارت است از ضرب وتكاني كه بين دو قسمت ماشين وجود دارد كه يك قسمت باعث حركت قسمت ديگر مي شود معمول ترين اين ماشين ها چرخ دنده است كه يكي بعنوان حركت دهنده و ديگري بعنوان حركت گيرنده عمل مي كنند

در كمپرسور و ساير ماشين هاي دواري كه داراي چرخ دنده هستند لازم است كه بين اين چرخ دنده ها يك فضاي اضافي ( در حد مثلا 06/ ميلي متر ) وجود داشته باشد كه اين لقي مجاز را همان بك لش يا ميران پسزني چرخ دنده مي گويند .

 

از جمله معيارهايي است كه در هنگام بستن چرخ دنده ها بايد مورد توجه و تنظيم قرار گيرد . حالا اين چرخ دنده ممكن است پينيون و كراون ويل رد ديفرانسيل اتومبيل باشد و يا دو چرخ دنده انتهايي يك كمپرسور و يا هر ماشين ديگري . لقي بين چرخ دنده ها مانند حالتي كه نوك دنده ها تيز مي شود مي تواند باعث ايجاد صداي اضافي و زوزه در ديفرانسيل شود ( اصطلاحا مي گويند ديفرانسل ناله مي كند .

 

وجود اين فضاي اضافي در قسمت پشت چرخ دنده ( سمت مخالف گردش چرخ دنده از  اين جهت لازم است كه اگر اين فضا وجود نداشته باشد

از طرفي اگر ميزان اين لقي بيش از اندازه لازم باشد در حين چرخش چرخ دنده ها امكان بروز صداي اضافي وجود دارد به همين جهت تنظيم دقيق ميزان بك لش از اهميت زيادي در درست كار كردن كمپرسور يا ديفرانسل ماشين برخوردار است . حداكثر اين لقي مجاز براي كمپرسور واحد : BD/SR  حدود 06/ است . اين كمپرسور داراي دندانه هاي دو تكه اي است كه امكان تنظيم دقيق بك لش را فراهم مي كند بدين ترتيب مي توان رد هر بار تعميرات اساسي كمپرسور بدون اينكه لازم باشد چرخ دنده جيدي بر روي روتور هاي : نر و ماده MALE & FEMALE  نصب شود با همان چرخ دنده قديمي اين تنظيم را انجام داد .

.................................ترجمه و تنظيم از محمد توكلي – يكشنبه 31 ارديبهشت 1385 BIPC

با تشكر از دوست و همكار گرامي آقاي مهندس ونوش كه اطلاعات تازه اي از چگونگي كار و تعميرات كمپرسور GHH-441  واحد BD/SR در اختيار من قرار دادند . با تشكر از جناب آقاي استاد علايي

منبع :

http://www.history.rochester.edu/appleton/b/backlash.html

 

/ 0 نظر / 138 بازدید