استفاده با علائم دستي :

مطالب صفحات : 1-2 و 2-2 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

استفاده با علائم دستي :

 

 در ژاپن ، بيشتر از اين علائم  استفاده مي شود :

 در اينجا ،صرفا به منظور آشنايي و بعنوان  مرجعي براي شما آورده شده است .

 

1-   بالا بردن يك دست .... به مفهوم : توجه و دقت

2-   نزديك محلي كه بار را بايد پائين بياورند بايستيد و با دست به آن اشاره كنيد .......نشان دادن موقعيت .

3-   يك دست را بالا ببريد و آن را بصورت يك دايره بچرخانيديا اينكه دست خود را مستقيم نگه داريد و  كف دست  را به سمت  بالا بگيريد .اين كار به مفهوم : بالا بردن قلاب كرين است

4-   دست خود را مستقيم در وروبرو يتان نگه دارديد و كف دست رو به بالا باشد ...اين كار به مفهوم پائين آوردن قلاب كرين است .

5-   انگشتان دست اتان را جمع كنيد و و با شست به سمت بالا اشاره كنيد ...... اين كار به معني بالا بردن بوم كرين است .

6-   انگشتان دست را جمع كنيد و با با شست به پائين اشاره كنيد اين كار به معني پائين آوردن بوم كرين است .

7-   دست خود را مستقيم بگيريد و و با كف دست به جهتي كه بايد بدنه كرين تاب بخورد اشاره كنيد ....اين كار به مفهوم : تاب خوردن كرين در همان جهت است .

 

8-    وقتي با انگشت كوچك يا با انگشت اشاره  علامت هاي بيان شده را انجام مي دهيد اين به معني : حركت جزئي هوك به سمت بالا يا پائين و يا چرخش بدنه كرين به مقدار جزئي  است .

9-   راست نگه داشتن هر دو دست  به موازات يكديگر و و چرخاندن آنها در مقابل هم ... به معني : چرخاندن بار مي باشد .

10-                      دست را مچ كرده و بالاي سر قرار دهيد و سپس با حركت دادن شست ، و با حركت دادان دست در جهات مختلف ، مسيري را كه بوم بايد حركت كند نشان دهيد

11-                      يك دست را بالا ببريد در حاليكه انگشتان شما باز هستند ( يا انگشتان شما بسته و بصورت مشت شده هستند ) اين علامت به معني : توقف مي باشد .

12-                      هر دو دست را بالا ببريد و به سرعت آنها را به سمت چپ و راست حركت دهيد .... اين علامت به مفهوم توقف اضطراري مي باشد .

13-                      هر دو دست را بالاي سر تان قرار دهيد يا با يك دست سلام نظامي بدهيد . اين علامت به مفهوم : اتمام كار و پايان عمليات است .

 

.................................................................................................................................

مواردي كه بايد بررسي شود :

 

سيستم تلسكوپي بوم :

سيلندر تلسكوپي :

·سيلندر بايد از نظر وجود نوسانات ، بيرون آمدن به ترتيب قسمتهاي مختلف بوم ، و صداي اضافي .

·وجود نشتي

·وضعيت درست عمل كردن شير هاي متعادل كننده counterbalance valve

·شل بودن لوله ها و اتصالات

·صدمه ديدن شلينگها و پوسيدگي و پيچيدگي آنها .

بازوي متحرك :

·از نظر وجود ترك و هر گونه تغيير شكل .

.......................................................................................................

قسمت قرقره :

 

موتور هيدروليك :

·شل بودن پايه ها و وجود ترك در آن

·نشتي دادن

·تغيير شكل و وجود ترك در بدنهپمپ .

·وجود صدا و لرزش اضافي در آن

·شل بودن و نشت دادن لوله هاي متصل به آن .

كاهنده سرعت :

·پيچهاي نگه دارنده بايد كاملا سفت باشند .

·هيچگونه صداي اضافي وجود نداشته باشد.

·هيچگونه ترك و تغيير شكل دادگي در جعبه دنده وجود نداشته باشد .

·ياتاقانها سائيدگي نداشته باشند .

·روانكاري آن بدرستي انجام گيرد .

·نشتي نداشته باشد .

كلاچ :

·از نظر وضعيت لغزشي و سر خوردن بايد بررسي شود .

·اتصال چرخان بايد از نظر نداشتن صداي اضافي ، نشتي و شل بودن مورد بررسي قرار گيرد .

·شل بودن اتصالات .

·فشار گاز موجود در آكومولاتور ( انباره )

ترمز :

·وضعيت عملكرد ترمز .

·شل بودن و نشتي دادن اتصالاتو لوله ها .

شير متعادل كننده :

·از نظر نشتي .

·شل بودن و نشتي دادن لوله ها و اتصالات .

·ضربان دار بودن جريان سيال .

وسيله قفل كننده قرقره :

·وضعيت عملكرد اهرم و ضامن نگهدارنده آن

·وجود هر گونه ترك ، سائيدگي و تغيير شكل در قرقره و ضامن

·تغيير شكل و سائيدگي رد اتصالات

قرقره :

·وجود هر گونه ترك

·پيچش غير طبيعي و نادرستسيم بر روي آن .

مجموعه قلاب (هوك ) و صفحه چرخنده :Hook Block and sheaves

·وضعيت چرخش قلاب .

·تغيير شكل دادگي آن .

·وضعيت حركت محور افقي قلاب .

·اتصال بين محور افقي و قلاب

·تغيير شكل دادگي گارد (محافظ ) سيم.

·وضعيت چرخش قرقره از نظر اينكه هيچگونه صداي اضافي نداشته باشد .

·وجود هر گونه ترك يا سائديگي در قرقره و صفحه گردننده آن .

·هر گونه تغيير شكلو سايئدگي در قطعات محافظت كننده و نگهدارنده قرقره .

·وضعيت روانكاري آن .

سيم جرثقيل :

·قطر آن

·وجود هر گونه شكستگي در سيم .

·هر گونه افشان شدگي kinks در رشته هايسيم جرثقيل .

·هر گونه تغيير شكل دادگي .

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید