مامور پیاده و سوار کردن قطعات

Thursday, May 31, 2007

 

توضیح یک واژه :

مامور پیاده و سوار کردن قطعات = RIGGER

 

کلمه رگر =rigger  از جمله کلمه هایی است که خیلی ها آن را به شکلهای : ریگن – رگن – و امثال آن تلفظ می کنند که همگی غلط هستند و شکل درست آن همان رگر است و ما معادلی برای این کلمه در زبان فارسی نداریم . اما رگر شخصی است که وظیفه سوار و پیاده گردن قطعات را بر عهده دارد . و در واقع نوعی دستیار برای اپراتورهای کرین است . هر چند این عبارت فقط برای کرین ها و جرثقیل ها بکار نمی رود و به شخصی که هر نوع جابجایی قطعات را با ابزار مکانیکی انجان می دهد گفته می شود .

تعریف رگر :

 • شخص یا شرکتی که تخصص اش در بلند کردن و جابجا کردن اشیاء خیلی بزرگ و سنگین است .
 • شخصی که رد شرکت های فیلمسازی وظیفه جابجایی داربست ها مورد نیازبرای  دوربین و سایر دستگاههای فیلمبرداری بر عهده دارد .
 • درکشتی های بادبادنی همین شخص مسئول بر افراشتن بادبادنها بوده است .
 • کسی که سرو کارش با چتر نجات و هواپیما است .

 

اما معنی آن در صنعت و از جمله کاربردی که در شرکت ما و واحد حمل و نقل سنگین دارد همین است که رگر به همراه راننده کرین برای جابجایی و بلند کردن قطعات منورد استفاده قرار می گیرد . بلند کردن قطعات باید با استفاده سیم های بکسل قوی صورت گیرد ونحوه بستن سیم بکسل و چگونگی بلند کردن و جابجایی آن و نیز علامت دادن و فرمانهای لازم  را به اپراتور کرین  دادن از جمله وظایف رگر است .

 

 • Rigger (modern usage), a person or company which specializes in the lifting and moving of extremely large and heavy objects
 • A person in the film industry who rigs scaffolding for film sets and camera rigs. Also termed as a standby rigger if they are on site all of the time and 'on call.' See also wire rigger.
 • A person in Theater, Concert, industrials, Convention and/or Trade_show , who is responsible for fastening chain motors (like CM_Lodestar) by wire rope to the structural steel of a building. May also be used to describe person who installs and does maintance on a Fly_system
 • A person who attended to the rigging of a sailing ship (original usage) or a racing shell in the sport of rowing
 • Parachute rigger, someone working with aircraft and parachutes
 • Short for outrigger, often used in rowing or canoeing
 • Bondage rigger, someone who ties up others primarily as an art form

.......................................ترجمه از محمد توکلی –  خرداد 1386 - ماهشهر – BIPC

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید