جدول تناوبی عناصر مندلیف

Mendeleiev's Periodic Table of the Elements

 

H   He Li Be   B C N O F Ne Na Mg   Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Unq Unp Unh Uns Uno Une   Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu   Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr   Name Number Weight Melts   Boils   Legend Metals Good heat and electricity conductors. Metalloid Solids at room temperature, conduct heat and electricity. Nonmetals Poor heat and electricity conductors.

/ 1 نظر / 18 بازدید
بخرش

تا توانی به جهان با همه کس یار مشو خویش را خار مکن , لوتی بازار مشو تکیه بر خلق مزن, عازم گفتار مشو با بشر در همه جا محرم اسرار مشو این رفیقان که همه مایل دیدار تو اند به خداوند قسم , طالب دینار تو اند با چنین طایفه ای مونس و غمخوار مشو ما که رفتیم و ندیدیم تو گرفتار مشو ...