Sanitary Sewer Cleaning تمیزکاری بهداشتی پسابها

Sanitary Sewer Cleaning تمیزکاری بهداشتی پسابها

 روشهای رایج تمیزکردن پسابها (  فاضلابها )

 

مقدمه :

برای تمیز کردن  عادی لوله های فاضلاب و نیز بازکردن فاضلابهای مسدود شده نیاز به دستگاههای جت است که به روشهای مختلف از جمله آب پرفشار اقدام به باز کردن این مسیرها کنند . انتخاب نوع دستگاه و فشار آن بستگی به قطر و جنس لوله فاضلاب دارد .  یک مارک تجارتی این نوع دستگاهها که در ایران استفاده می شود بنام جنتکس معروف است.  

تعمیر و نگهداری پسابها ، بخشی است که وظیفه اش تمیزکاری وحفظ بهداشت سیستم های پساب و کارکردن آنها  به شیوه ای کارآمد و با حداقل تعداد تماس است ( برای خرابی و گرفتگی ).

تمیزکاری مجاری  فاضلابها با استفاده از روشهای مکانیکی و بر پایه حذف ذرات آشغال مانده در لوله ها از قبیل شن و ماشه و لجن و چربی و شاخ و برگ و ذرات سنگ است . اگر ما امکان انباشته شدن نخاله ها debris  را در لوله های فاضلاب بدهیم این کار باعث کاهش ظرفیت عبوردهی و نهایتا و مسدود شدن فاضلاب می شود که نتیجه اش بیرون زدن فاضلاب از درون لوله و سرازیر شدن آن به حیاط و خیابان و محوطه های مجاور و ورود به آبهای سطحی می باشد .

The Sewer Maintenance Division has maintenance and cleaning program to keep the sanitary sewer system operating efficiently and to minimize the number of calls for service.

Sewer cleaning using hydraulic or mechanical methods performed on a routine basis helps to remove accumulated debris in the pipe such as sand, silt, grease, roots and rocks. If debris is allowed to accumulate, it reduces the pipe capacity and a blockage can eventually occur resulting in overflows from the system onto streets, yards, basements, and into surface waters.

‹‹بخش اداره و نگهداری از فاضلابها The Sewer Maintenance Division›› دارای گروههای  5 نفره تمام وقت است که هر کدام از این گروهها وظیفه  نگاهداشت و اداره یکی از بخش های پنجگانه فاضلاب  شهر را بر عهده دارند .

هر گروه تمیزکاری شامل یک رئیس و دو نفر کارگر نگاهداشت است . برای تمیزکاری فاضلابها  از ماشین های جت با فشار بالا ، ماشین هایی  که بیل هایی بر روی آنها نصب شده و ماشین های مکش استفاده می شود .

The Sewer Maintenance Division has five full time cleaning crews with each crew assigned to one of five designated cleaning areas in the town. A cleaning crew typically consists of a crew chief and two maintenance men. We use high-pressure sewer jet trucks, trailer mounted bucket machines and sewer vacuum trucks to clean the sanitary sewer system.

تراک هایی که دارای جت پرفشار هستند معمولا بین 1500 تا 2000 گالن ( 6000 تا 8000 لیتر) آب را می توانند حمل کنند . این خودرو دارای یک پمپ پر فشار است که می تواند در هر دقیقه 65 گالن آب = 260 لیتر را با فشار 2000 پی اس آی = حدود 142 کیلوگرم بر سانتی مربع برای تمیزکاری به درون لوله های فاضلاب تزریق کند.

برای مثال هریک از این ماشین ها دارای شلینگی به طول 700 فوت = 233 متر و با قطر حدود یک اینچ = 5/2 سانتی متر است که این شلینگها در داخل فاضلاب قرار می گیرند و عملیات تمیزکاری را انجام می دهند . جت های فاضلاب مجهز به دستگاههای  مختلف برای تمیزکردن فاضلاب هستند . 

Our high-pressure sewer jet trucks carry between 1,500 and 2,000 gallons of water. The vehicle’s high-pressure pump can pump out up to 65 gallons of minute at around 2,000 psi for cleaning out the sewer pipes. A typical truck can carry 700 feet of 1-inch diameter high-pressure hose, which is inserted into the sewer during cleaning operations. The sewer jet can power a variety of sewer cleaning apparatus.

در زیر فهرستی از روش های موجود که در بخش ما مورد استفاده است آمده است :

The following is a list of sewer cleaning methods presently in use by our division:

1-تمیزکاری با آب پرفشار = High Pressure Flushing

در این روش آب با فشار بالا باعث شسته شدن سنگ ها و رسوبات و سایر مواد ناخواسته ای که در فاضلاب هستند می شود . ماشین های تمیزکننده ما می توانند  آب با فشار حدودد 2000 پی اس آی = 142 کیلوگرم بر سانتی متر مربع رت ایجاد کرده و به میزان 65 گالن در دقیقه = 260 لیتر در دقیقه بداخل فاضلاب بفرستند .

برای مقایسه فشار دستگاه تمیز کننده خانگی حدود 2000 پی اس آی هست ولی میزان آبی را که می فرستد 5/2 گالن = 10 لیتر در دقیقه است . ترکیبی از فشار بالا و نیز جریان بالا می تواند باعث تمیزشدن لوله های فاضلاب شود . در انتهای این لوله یک نازل تنداب flushing nozzle نصب شده است که از طریق دریچه ورودی manhole وارد فاضلاب شده و آن را تمیز می کند .

This method uses high-pressure water to flush out stone, sediment or other unwanted material from the sewer. Our sewer cleaning trucks can generate 2,000 psi of water pressure with a flow rate of 65 gallons or more per minute. As comparison, a typical household gas engine pressure washer can produce around 2,000 psi of pressure, but only with a flow rate of around 2.5 gallons per minute. It is the combination of high pressure and high flow rates that cleans the pipe. A flushing nozzle is installed on the end of the jet truck’s hose and the hose is lowered into the downstream manhole of the sewer section being cleaned.

تعدادی نازل تمیز کننده وجود دارد که هر کدام برای یک نوع ماده موجود در فاضلاب طراحی شده اند . نمونه ای از این نازل های نفوذ کننده نازلی است که رو به جلو حرکت می کند و درون رسوبات مسدود کننده نفوذ کرده و آنها را خرد می کند و نازلی که حالت چرخشی دارد که می چرخد و جداره لوله فاضلاب را می شوید و پاک می کند برای پاک کردن لوله هایی که بیش از 15 اینچ قطر دارند از نازل های نهرهای سرپوشیده culvert nozzle استفاده می شود . چون همه این جت ها در انتهای نازل واقع شده اند .

There are a variety of cleaning nozzles, each tailored for removing certain materials from the sewer system. Some examples are penetrating nozzles, which have one frontward facing nozzle to penetrate a blockage and break it up and spinning nozzles, which spin and scour the pipe walls during cleaning. A culvert nozzle is used to clean pipes in excess of 15 inches in diameter, because all of the jets are located on the bottom of nozzle.

تمیزکاری با آب پرفشار بطور معمول برای تمیزکاری فاضلابهایی که :

لوله های آنها از جنس پی وی سی polyvinyl chloride (PVC)

 یا لوله های بتنی reinforced concrete pipe (RCP),

 یا لوله های شیشه ای vitrified tile pipe (VTP) و

لوله های آزبستی بتنی = asbestos cement pipe (ACP). و

لوله های گلی = clay pipe

مورد استفاده است . سه ریشه Tree roots می تواند بدرون اتصالات و ترک ها این نوع لوله های فاضلاب نفوذ کرده و  لازم است که از دستگاه برش و یا ماشین دلو دار bucket machines استفاده کنیم

High-Pressure flushing is typically used to clean sewers with polyvinyl chloride (PVC) pipe, reinforced concrete pipe (RCP), vitrified tile pipe (VTP) and asbestos cement pipe (ACP). Although high-pressure flushing is good at cleaning sediment and stones out of the sewer system pipes, it cannot cut roots, which are typically found in the older areas of the Town, which were constructed with vitrified tile pipe (VTP) “clay pipe”. Tree roots can penetrate the joints and cracks of this type of sewer pipe and must be cut out using root cutters or bucket machines.

2- دستگاه برش کاوشگر Root Cutters

در این روش آب با فشار بالا از یک جت ماشین برای چرخاندن یک دستگاه برش کاوش کننده استفاده می شود. آب با فشار بالا باعث چرخاندن موتور هیدرولیک شده که آنهم تیغه های یک برش گر کاونده را که به محور موتور متصل است را می چرخاند. در اینجا نیز مثل نازل تمیز کننده یک جتی در پشت این برشگر وجود دارد که در داخل لوله فاضلاب بالا و پائین می کند . . سپس همه نخاله ها و تکه های برش داده شده بطرف منهول ( دریچه خروجی ) رانده می شوند .

This method uses the high-pressure water from the sewer jet truck to operate a hydraulic root cutter. The high-pressure water turns a hydraulic motor, which has a root cutting blade attached to the motor shaft. As with the cleaning nozzles, there are rear-facing jets on the root cutter assembly, which propels the cutter up and down the sewer pipe. All cut up roots and debris is flushed down to the manhole where it is removed from the sewer system.

انواع مختلفی از این برشگرها درون کانالی وجود دارد که می توانند لوله های از 6 تا 21 اینچ را تمیز کنند

هر چند از ماشین قاشقکی  هم می توان برای تمیز کردن لوله های کوچکتر استفاده کرده ولی استفاده از دستگاه برشگر به آنها برتری دارد چون نسبت به روش قاشقکی  هم سریع تر است و هم ضربه کمتری را به لوله وارد می کند . ما از دستگاه قاشقکی bucket machines برای تمیزکاری فاضلاب هایی که بالای 18 اینچ قطر دارند استفاده می کنیم 

 There are a variety of root cutters to clean sewers ranging from 6 to 21 inches in diameter. Although bucket machines can be used to clean smaller pipes, we prefer to use root cutters because they are fast, efficient and cause less "trauma" to the pipe than the bucket machines. We use bucket machines to clean sewers in excess of 18 inches in diameter

3- ماشین قاشقکی = Bucket Machines

در این روش از یک خودرو که ماشین قاشقکی بر روی آن نصب شده است برای تمیز کاری نخاله ها و مجاری سیستم فاضلاب استفاده می شود. این دستگاه قاشقکی دارای یک چهارچوب فولادی است که موتور بنزینی ویک استوانه  وینچ   بر روی آن نصب شده است . استوانه از طریق یک کنترل کننده حرکت و ایست به موتوری متصل است طول سیم فولادی   آن 1000 فوت = 300 متر و به قطر نیم اینچ می باشد .برای این عملیات به دو واحد نیاز می باشد که هر کدام از آنها در بین دو منهول متوالی قرار می گیرند تا بتوانند قاشقک را در طول فاضلاب به جلو و عقب بکشند

کابل فولادی ابتدا با فشار بالا  با نازل تمیز کننده و  استفاده از واتر جت به داخل فاضلاب فرستاده می شود . سپس ماشینی  که  این قاشقک ( سطل ) را فاضلاب بیرون می کشد دارای یک بوم است که برای تاب خوردن و انباشتن مواد زائد مورد استفاده قرار می گیرد .

This method uses trailer mounted bucket machines to clean roots and debris from the sewer system. Bucket machines to clean sewers in excess of 18 inches in diameter. Bucket machine units have a steel framework on which a gas engine and drum winch is mounted.

 The drum is connected to the engine through a controllable drive train and holds 1,000 feet of ½ inch steel cable. Two units are needed for this operation, each being positioned over successive manholes to pull the buckets back and forth in the sewer line. The steel cable is initially strung through the sewer with a high-pressure cleaning nozzle and sewer jet truck.

 The machine that pulls the bucket out of the manhole has a boom, which is used to swing and dump the material.

کابل ،  جک ها را  بداخل هر دو منهول هدایت کرده  و از مالش یا پاره شدن کابل در داخل لوله جلوگیری می کند طیف  قاشقکی که بدین منظور مورد استفاده است بین 8 تا 30 اینچ است

Cable guide jacks are positioned down in both manholes to prevent the cable from rubbing or cutting into the pipe. The buckets for the bucket machines range from 8 to 30 inches.

دستگاه مکش فاضلاب = Sewer Vacuum Trucks

ماشین مکش برای مکیدن رسوبات ماسه  سنگ خرده آجر و سنگریزه و سایر نخاله ها و تمیز کردن سیستم فاضلاب مورد استفاده است . ماشین مکش را میتوان به همراه جت فاضلاب در هنگام  عملیات تمیزکاری ، هنگامی که فاضلاب عمق زیادی دارد و بیرون اوردن ضایعات با دست امکان پذیر نیست  و یا وقتی میزان این نخله هایی که باید از منهول بیرون آید خیلی زیاد است مورد استفاده است

Sewer vacuum trucks are used to vacuum out sediment, sand, stone, bricks rocks or other debris cleaned out from the sewer system. The vacuum truck can be used in conjunction with the sewer jet during cleaning operations when the sewer is too deep to clam out the material by hand or when an abundance of material is brought back to the manhole

کلمات و اصطلاحات کلیدی :

  • دریچه بازرسی = manhole
  •  ماشین مکش = vacuum truck
  • نازل های نهرهای سرپوشیده culvert nozzle
  • ماشین قاشقکی = bucket machines

 

. http://www.eastnilescsd.org/Slideshows/SewerVacTruck/Sewer%20Truck%202026.JPG

................ترجمه از محمد توکلی – 2 خرداد ماه 1394 – خوارزمی – BIPC حمل نقل سنگین

منبع :

http://www.amherst.ny.us/govt/govt_dept.asp?dept_id=dept_10&div_id=div_14&menu_id=menu_64

 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید