فهرست آی سی های مورد استفاده در بردهای کرین های تادانو

 

فهرست آی سی های مورد استفاده در بردهای کرین های تادانو

1-     آی سی ............HN58C65PJ-25 ---10 عدد

2-    آی سی ............MB3771 ..............20 عدد

3-    آی سی ............YPC494C..............20 عدد

4-    آی سی ...........HD6803P ...............5 عدد

5-    آی سی ...........HD6340P ...............5 عدد

6-    آی سی ...........HD6350P ...............5 عدد

7-    آی سی ...........HD6821P .............10 عدد

8-    آی سی .........HD74HC21P ...........15 عدد

9-    آی سی .........HD14053P ..............20 عدد

10-                       آی سی ..HD74HC240P ........20 عدد

11-                       آی سی ..HD14040BP ..........30 عدد

12-                       مقاومت ..R-680 اهم 2 وات.....20 عدد

13-                       مقاومت  R-0.18  اهم – 3 وات ..10 عدد

14-                        آی سی ...TLP521-4 .............20 عدد

15-                       آی سی ....TD74HC4020 ........20 عدد

16-                       آی سی ...TD62064AP ...........30 عدد

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید