بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


نقش عوامل انسانی در ایمنی شغلی

Sunday, January 01, 2017

نقش عوامل انسانی در ایمنی شغلی

 

Understanding Human Factors in Occupational Safety

 

 

 

دانش عوامل انسانی فراتر از درک و فهم کارکنان و شامل بسیاری از جنبه های مدرن در محل های کاری می شود . مطالعه ای جذاب است که به عناصر رفتاری اجازه می دهد بهبود مستمر را هم  در فرهنگ و هم تغییر دستورالعمل ها ایجاد کنند.

در اینجا نگاهی کوتاه به این اصول انداخته شده است :

Knowledge of human factors goes beyond understanding individual employees to include many other aspects of the modern workplace. It is a fascinating study of interrelated elements and behaviors that allows for measurable improvements through both cultural and procedure change. Here is a quick look at the basics:

What are human factors?

عوامل انسانی چیست ؟

 طبق تعریفی که سازمان بهداشت جهانی کرده است عوامل انسانی به عواملی چون محیط ؛ سازمان ، و عوامل شغلی  گفته می شود که ویژگیهای  انسان ها و اشخاص تحت تاثیرآن  رفتار کاری  می تواند روی سلامت و ایمنی اثر بگذارد .

According to a definition shared by the World Health Organization, human factors “refer to environmental, organizational and job factors, and human and individual characteristics which influence behavior at work in a way which can affect health and safety.”

These factors can be further isolated to include several specific elements as follows:

 

  1. Tasks, workload and work patterns.= وظائف ؛ الگو های کاری و بارکاری
  2. Working environment and workplace design.= محیط کاری و طراحی محل کار
  3. Workplace culture and communication.= فرهنگ محیط کاری و ارتباطات
  4. Leadership and resources.= رهبری و منابع
  5. Policies, programs and procedures.= سیاست ، برنامه ها و دستورالعمل
  6. Worker competency and skill.= رقابت کارگران و مهارت
  7. Employee attitude, personality and risk tolerance.= نگرش کارفرما ؛ شخصیت و تحمل خطر

 

How do human factors impact safety?

The thing to remember when looking at human factors is the fact that everyone in the workplace is indeed “only human.” Thus, they are fallible. Accidents can normally be attributed to one of three actions:

  1. Errors and unintentional mistakes. = خطاها و اشتباهات غیر عمدی
  2. Poor judgment and bad decision making. = قضاوت های ضعیف و تصمیم گیری های غلط
  3. Disregard for procedures. بی توجهی به دستورالعمل ها

 اغلب مکانهای کاری بر اساس مخاطراتی که در آنجا وجود دارد یکسری آموزش های ایمنی را با بکارگیری کارکنان جدید در نظر گرفته اند. اما ارزیابی عوامل انسانی باید تلاشی مستمر در ارتباط با همه کارکنان باشد . اما درک عوامل انسانی می تواند یک کار ایمنی حرفه ای باشد که بتواند روشهایی برای تخفیف دادن خطرات پیدا کند با ارزیای راه حل های موقت از بروز حوادث قبل از وقوع جلوگیری بعمل آورد.

Most workplaces are adept at identifying obvious hazards and providing basic safety training upon hiring new employees. However, the evaluation of human factors should be an ongoing effort that involves all employees. Only by understanding human factors, can an occupational safety professional seek out ways to mitigate risk with stopgap measures that prevent accidents before they occur.

 

What about ergonomics? Is that a human factor?

ارگونومی چیست :؟ آیا این هم جزء عوامل انسانی است ؟

بله . OSHA  توصیه کرده است که بطور دوره ای مکان های کاری از نظر شرایط و فرآیندها مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانند مشکلات بالقوه ای را که از نظر ارگونومی دارند شناسایی شوند . این شامل بررسی امکانات بطور کل به همراه ارزیابی محل های کاری افراد با کارهایی عملی که انجام می دهند نیز می شود . جایگزینی های کاری ، بیماری و صدماتی که گزارش داده می شوند نیز در درون محوطه های مشکل دار بررسی می شوند.

خطر ارگونومی های ضعیف عمدتا منجر به اختلالات اسکلتی عضلانی می شود. که بدلیل انجام کارهای تکراری ، استفاده بیش از حد از نیروی بدنی ، وضعیت بدنی نامناسب awkward posture ، حرارت بیش از اندازه یا ترکیبی از همه اینها می تواند جزء عوامل انسانی بحساب آید

Yes.  OSHA recommends a periodic review of workplace conditions and processes in order to proactively identify potential issues with ergonomics. This is includes looking at the facility as a whole, as well as assessing individual workstations and working practices.  Workers’ compensation, injury and illness reports will also provide insight into problem areas. The danger of poor ergonomics is primarily that of musculoskeletal disorders, which are caused by repetitive motion, excessive use of bodily force, awkward posture, temperature extremes, or a combination of these factors.

 

Can risks from human factors be eliminated?

آیا می توان خطرات ناشی از عوامل انسانی را حذف کرد ؟

هیچگاه نمی توان همه خطرها را از محیط های کاری حذف کرد . اما آموزش مناسب می تواند راهی طولانی برای حذف خطرات باشدذ .  آموزش های اولیه ایمنی روشهای استاندارد برای اغلب سازمانها هستند.

بد بختانه دفترچه های ایمنی و برنامه های آموزشی بسرعت قدیمی و کهنه می شوند .

فوانین جدید OHSA  اجبار می کند که دوره های ایمنی برای کارکنان برگزار شده و اطلاعات جدید  را در سطوح مختلف در اختیار آنها قرار دهد . نیاز به قوانین ایمنی به روز شده این اطمینان را حاصل می کند که همگان پیام هایی یکسان را در مقابله با خطرات دریافت می کنند. در این مورد نصب پوستر به تنهایی کافی نیست .

No dangers can be fully eliminated from a workplace. However, proper education can go a long way in mitigating risk. Initial safety training is a standard practice for most organizations. Unfortunately, safety manuals and curriculum can be quickly outdated. New OHSA regulations emerge on a periodic basis and should be shared as must-know information for employees at different levels. Requiring regular safety update meetings or webinars will ensure that everyone receives the same message. Putting up a poster is not enough.

 

What if the training is not enough to prevent risky behavior?

چرا آموزش برای جلوگیری از رفتارهای مخاطره آمیز کافی نیست ؟

اصول تعمیرو نگهداری ایمن در محل های کاری از بالا شروع می شود . این مسئولیت مدیران اجرایی است که با ایجاد فرهنگ بدون اغماض zero-tolerance culture همه سطوح سازمان را تحت احاطه خود قرار داده اند . اجبار برای انجام کار ایمن جایی برای بحث کردن ندارد . هر شخصی درگیر رفتارهای مخاطره آمیز است لازم است شناسایی شده و از شرکت بیرون فرستاده شود .

The principles of maintaining a safe workplace begin at the top. It is the responsibility of the executive leadership team to create a zero-tolerance culture that is embraced at all levels of the organization. The mandate to work safely is not up for discussion. Individuals who engage in risky behavior need to be called out, and ultimately culled out from the company.

Learn More

Learn to identify and analyze potential workplace hazards, infractions and risks through a bachelor of science in occupational safety online. At Eastern Kentucky University, you will gain a graduate-level education by industry-experienced educators and fire and safety professionals who are committed to teaching and preparing you for continued success.

 

Sources:

http://www.who.int/patientsafety/research/methods_measures/human_factors/en/

http://www.hazmatmag.com/news/human-factors-influencing-workplace-safety/1002461972/?&er=NA

http://ehstoday.com/health/workers-compensation/human-dynamics-injury-prevention-0501

https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/identifyprobs.html

.............ترجمه از محمد توکلی 12 دیماه 1395 – ممکو

منبع :

http://safetymanagement.eku.edu/resources/articles/understanding-human-factors-in-occupational-safety/

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0