بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


مخفف های مورد استفاده در بانک ماشین آلات

Saturday, November 14, 2015

مخفف های مورد استفاده در بانک ماشین آلات

ADR = کالاهای خطرناک در جاده Accord-Dangereux-Routier

مخفف عبارات فرانسوی زیر است :

Accord-Dangereux-Routier-(European-regulations -concerning-the-international-transport-of-dangerous-goods-by-road)-(AD...

: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

 

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

توافق نامه اروپایی که ملاحظات بین المللی را برای حمل کالاهای خطرناک در جاده ها تعیین کرده است .

ATEX = جو (اتمسفر قابل انفجار) = ATmosphere EXplosion  

ATEX

آتکس چهارچوبی قانونی برای تجارت است که به منظور حفاظت کارکنان و اموال از خطر انفجار در  نواحی و اتمسفرهایی که بطور بالقوه انفجار آمیز هستند

ATEX is a legal framework that businesses must follow in order to protect employees and property from explosion risk in areas with a potentially explosive atmosphere.

IECEx

آی ای سی ای اکس  : سیستمی است که نجارت بین المللی را برای تجهیزات و خدمات برای استفاده دز محیط ها و انمسفر های قابل انفجار مورد استفاده قرار می دهد در حالی که سطح مورد نیازی از ایمنی و نگهداری وجود دارد.

IECEx is a system used to facilitate international trade in equipment and services for use in explosive atmospheres, while maintaining the required level of safety.

DSEAR

دی سر مرتبط با محافظت در برابر خطر آتش سوزی ، انفجار ، و حوادثی مشابه می باشد که در اثر استفاده از از مواد خطرناک حاصل می شوند .

DSEAR is concerned with the protection against risks from fire, explosion and similar events, arising from the use of dangerous substances.

 

...................ترجمه از محمد توکلی – 23 آبان ماه 1394 – khbipc ممکو

منبع :

http://www.baseefa.com/

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0