بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


تعویض سیالات خودرو Fluid FlushesCoolant Flush & Fill:

Wednesday, November 04, 2015

تعویض سیالات خودرو Fluid FlushesCoolant Flush & Fill:

 

مقدمه :

علاوه بر تعویض روغن موتور که از جمله سرویس های عادی خودرو است سیالات دیگری هم در خودرو وجود دارند که عموما به آنها توجه زیادی نمی شود ولی آنها نیاز به دقت و توجه و تعویض دارند از جمله روغن ترمز روغن جعبه دنده و آب رادیاتور . در اینجا شرح نسبتاً کاملی در همین زمینه داده شده است .

مثلا همین آب رادیاتور را باید هر دو سال یکبار عوض کرد هر چند خودروهای جدید که تعمیر و نگهداری کمتری لازم دارند این محدوده را به 150 هزار مایل رسانده اند

 

نعویض آب رادیاتور Coolant Flush معمولا باید بعد از 30 هزار مایل ( 48 هزار کیلومتر ) آب رادیاتور عوض شود .یعنی  حدوداً دو سال یکبار.

نعویض روغن گیربکس Transmission Flush روغن جعبه دنده را هر 100 هزار مایل ( 160 هزار کیلومتر ) یک بار عوض کرد.

تعویض روغن هیدرولیک Power Steering Flush

تعویض روغن ترمز Brake Fluid Flush استفاده از روغن ترمزهای پایه گلیکول glycol-based brake fluid ( نظیر دات 3 دات 4 و دات 1/5 ) را باید هر یک تا دو سال انجام داد .

تعویض آب رادیاتور :

اغلب سازندگان خودرو توصیه می کنند که هر 24 هزار تا 36 هزار مایل یا هر 24 تا 36 ماه یک بار  آب رادیاتور تعویض            شود اما روش رانندگی شما هم می تواند روی این فاصله زمانی اثر داشته باشد . اگر ماشین را با سرعت بالا می رانید لازم است آب رادیاتور را زودتر یعنی هر 12 تا 15 هزار مایل ( 19 هزار تا 24 هزار کیلومتر ) عوض کنید.

Most car manufacturers recommend that you change the radiator fluid in your vehicle every 24,000 to 36,000 miles, or every 24 to 36 months. However, your personal driving habits will also determine the frequency of needed radiator fluid changes. If you drive your vehicle in extreme extremely hot temperatures often, you may want to consider changing the fluid once a year or every 12,000 to 15,000 miles.

 

در ماشینهای جدید  ضد یخ تا 150 هزار مایل دوام دارد . ولی هنگامی که سیستم دچار مشکلی شود باید آب رادیاتور را تخلیه کرده و مجدداً با آب تمیز پر کرد . توصیه می کنم که هر دو سال یکبار این کار را انجام دهید چون سیستم ها اغلب مستعد آلوده شدن هستند .

if it is a newer car with long life antifreeze then you can go up to 150,000 miles. Once the system has had a problem or had a system flush and has been refiled then I recommend a 2 year service interval because the system will more than likely have some type of contamination,

آب رادیاتور ( ضد یخ ) بخش مهمی از موتور خودرو است . که باعث می شود موتور خودرو خنک باقی مانده و نیز در زمستانهای سرد گرمای مورد نیاز موتور را حفظ نماید .

The coolant (antifreeze) is an integral part of your engine.  It keeps the engine running cool, and it also supplies the interior of your vehicle with heat in the winter

آب مقطر را به نسبت 50/50 با ضد یخ مخلوط کرده و درون رادیاتور بزیزید .

, flush the system with distilled water only and refill with a 50/50 mix.

 

تعویض آب رادیاتور می تواند باعث شود که  زنگ و رسوبات  و مواد زائد را از موتور دور کند چون اینها می توانند باعث صدمه دیدن واتر پمپ و مسدود شدن جداره آبی دیواره سیلندر engine water jacket و خود رادیاتور شوند. استفاده از ضد یخ تازه می تواند کمک کند تا موتور خنک تر و در دمای مطلوب optimum temperature کار کند .  

Flushing your car’s engine will remove any dirt, rust or sediment which may damage the water pump and clog the engine water jacket and radiator. The new antifreeze will help your car’s engine run cooler and at optimum temperature,

دفترچه راهنمای خودرو خود را نگاه کنید وببینید که فاصله زمانی برای تغییر آب رادیاتور و ضد یخ چقدر است ؟ معمولا باید بعد از 30 هزار مایل ( 48 هزار کیلومتر ) آب رادیاتور عوض شود . حدوداً دو سال یکبار

Check your car owner’s manual to see the recommended interval for changing your antifreeze and flushing your coolant system.  Typically this is performed every 30,000 miles.

Transmission Flush تعویض روغن گیربکس

روغن گیربکس همانند یک روان کننده بین قطعات متحرک داخل جعبه دنده عمل می کند . در طی زمان روغن دچار اضمحلال شده و خاصیت روانکاری را از دست می دهد .

برای بهترین حفاظت باید روغن گیربکس Automatic Transmission Fluid (ATF) و فیلتر آن را ( اگرفیلتر داشته باشد) هر 30 هزار مایل ( 48 هزار کیلومتر ) عوض کرد . جعبه دنده خودکار در اثر اصطکاکی که  در مبدل گشتاور = تور کانورتور دارد مقداری حرارت داخلی تولید می کند و نیز وقتی صفحات کلاچ درگیر می شوند ایجاد اصطکاک می کنند. و نیز اصطکاک عادی هم که بین دنده ها و بیرینگهای حمل کننده بار هم وجود دارد .

Transmission fluid acts as a lubricant protecting the moving parts inside the transmission. Over time, this fluid deteriorates and loses its ability to lubricate. For the best protection, you should consider changing the Automatic Transmission Fluid (ATF) and filter (if applicable) every 30,000 miles.  An automatic transmission creates a lot of internal heat through the friction of the fluid churning inside the torque converter, friction created when the clutch plates engage and the normal friction created by gears and bearings carrying their loads.

اگر دمای روغن دنده خودکار ATF در حد 175 درجه فارنهایت ( یعنی دمایی که اغلب روغن ها می توانند درآن دما کار کنند) نگه داشته شود می توان روغن جعبه دنده را هر 100 هزار مایل ( 160 هزار کیلومتر ) یک بار عوض کرد. ولی اگر دمای روغن دنده اتوماتیک بالاتر از این مقدار برود عمر آن کوتاهتر می شود . به هنگام بالا رفتن درجه حرارت . روغن دنده اتوماتیک اکسیده شده و به رنگ قهوه ای در می آید وئ خاصیت روان کنندگی اش را از دست می دهد

If ATF temperatures can be held to 175 degrees F. (the usual temperature range at which most fluids are designed to operate), it will last almost indefinitely, up to 100,000 miles. But if the ATF temperature goes much higher, the life of the fluid begins to plummet. At elevated operating temperatures, ATF oxidizes and turns brown destroying the fluid’s lubricating characteristics.

در درجه حرارت های بالا جعبه دنده شروع به لغزیدن می کند .در نهایت کلاچ می سوزد و جعبه دنده از کار می افتد . ولی اگر تمام روغن دنده را تخلیه کرده و با روغن تمیز تعویض کنید ذرات کثیفی و آشغالهای داحل آن هم خارج شده و عمر جعبه دنده شما زیادتر می شود .

At high temperatures the transmission begins to slip.  Eventually the clutches burn out and the transmission fails. Servicing your transmission fluid with a complete flush of the system to remove contaminates and replacing the fluid with fresh clean transmission fluid is a safe bet to extend the life of your transmission.

Power Steering Flush روغن فرمان هیدرولیک

پمپ هیدرولیک فرمان قدرتش را از موتور می گیرد و این پمپ است که روغن فرمان را تحت فشار قرار می دهد و این روغن باعث فعال شدن سیلندری می شود که کمک می کند تا فرمان نرم تر و ساده تر بچرخد .

The serpentine belt from the engine posers a pump. The pump pressurizes the power steering fluid.  This actuates a hydraulic cylinder that provides power to help steer.

ولی روغن هیدرولیک فرمان را باید تعویض کرد به چند دلیل :

The fluid need to changing for a couple of reasons:

 

  • روغن فرمان رطوبت هوا را بخود جلب می کند وهمین باعث تغییر کیفیت هیدرولیک وقدرت فرمان شده و عملکرد فرمان را تغییر می دهد

•It attracts moisture-water has different hydraulic qualities than power steering fluid, and that makes a difference in steering performance

  • آب باعث خوردگی شده و می تواند به اجزای فرمان صدمه بزند. تخلیه روغن فرمان باعث می شود که رسوبات و مواد زائد آن تخلیه شوند و ریختن روغن فرمان تازه باعث می شود که عملکرد بهتری از نظر  حفاظت دربرابر خوردگی داشته باشد

•Water is also corrosive and can damage power steering components.  Flushing out the system gets rid of dirt and deposits. The clean, fresh fluid lubricates and provides better corrosion protection

بخاطر داشته باشید که فقدان و کم شدن روغن فرمان می تواند ناشی از نشتی در سیستم فرمان باشد .

Keep in mind, any significant loss of the fluid may be due to a leak in your power steering system components.

 

Brake Fluid Flush = تعویض روغن ترمز

روغن ترمز یک روغن هیدرولیک است که برای سیستم ترمز مورد استفاده است و برای انتقال انرژی تراکمی از سیلندر اصلی به هر کدام از گیره های ترمز و سیلندر دیسک ترمزها منتقل کرد . هنگامی که بر روی پدال ترمز فشار وارد می کنید نیروی پدال به این سیال منتقل شده واز طریق شلینگ ها و لوله ها به کفشک های ترمز منتقل شده و بر روی لقمه ها فشار وارد کرده و باعث توقف ماشین می شود .

Brake fluid is the hydraulic fluid that is used by a braking system to transmit compressed energy from the vehicle’s master cylinder to the individual disc brake calipers or drum brake cylinders. Stepping on the brake pedal forces brake fluid through lines and hoses and forces the brake pads or brake shoes out to stop the vehicle.

سیستم ترمز می تواند گرمای خیلی زیادی را ایجاد کند که بیشتر از نقطه جوش ( روغن ترمز) است آلودگی روغن ترمز با رطوبت باعث می شود که توانایی روغن ترمز برای نجوشیدن را بشدت کاهش دهد ( یعنی باعث می شود که نقطه جوش روغن ترمز پائین بیاید ) و این کار منتهی به  ضعیف شدن ترمز “Brake Fade”. شود

 The brake system can produce extremely high temperatures, over the boiling point. Contamination by moisture will severely degrade the brake fluids ability to not boil, which causes “Brake Fade”.

این آلودگی ها می تواند باعث ایجاد خوردگی در سیستم ترمز و  صدمه دیدن اجزای آن شده و و به هنگامی که خودرو را برای سرویس می برید ...

آگاه باشید که هر گونه کاهش سطح روغن ترمز می تواند بدلیل نشت روغن از سیستم ترمز باشد . لوله ها و خطوط ترمز ممکن است دچار پوسیدگی شده و روغن ترمز نشت کند و باعث خالی کردن ترمز شود .

This contamination can cause corrosion in the system and damage the components make sure that the level is topped off when your car is serviced. Be aware, that any significant loss of the fluid may be caused by a leak in your brake system components. Brake lines can corrode enough to cause fluid leaks and loss of braking power.

تخلیه و تعویض روغن ترمز یکی از مهمترین و ضروری ترین کارها در تعمیر و نگهداری خوب سیستم ترمز است . متخصصین خودرو توافق دارند که استفاده از روغن ترمزهای پایه گلیکول glycol-based brake fluid ( نظیر دات 3 دات 4 و دات 1/5 ) را باید هر یک تا دو سال ( در شرایط عادی under non-racing conditions) تعویض نمود .

 Flushing the system and replacing the fluid is important and necessary to maintain a good braking system. The automotive professionals agree that glycol-based brake fluid, (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) should be flushed, or changed, every 1-2 years under non-racing conditions

 

عبارات و اصطلاحات کلیدی :

  • جداره آبی دیواره سیلندر engine water jacket
  • دمای مطلوب optimum temperature
  • باید روغن گیربکس Automatic Transmission Fluid (ATF
  •  
  • ضعیف شدن ترمز “Brake Fade”.
  • از روغن ترمزهای پایه گلیکول glycol-based brake fluid
  • تحت شرایط عادی = under non-racing conditions
  •  

...............مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 13 آبان ماه 1394 – ممکو

منابع :

http://htamn.com/fluid-flushes/

https://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101220051031AAuhXDQ

http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2320758

http://www.carsdirect.com/car-repair/how-often-should-you-replace-your-cars-radiator-fluid

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
دی ٩٥
آذر ٩٥
آبان ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
امرداد ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0