بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


چک لیست PMMCRN35

چک لیست PMMCRN35

چک لیست سه ماهانه  کرین های تادانو

3 monthly maint. OF MOB crane

PMMCRN35

شماره مرحله

مشاهدات

 مناسب

 نامناسب

غیر قابل اجراء

001

 اخذ پرمیت برای  چک کردن های در حال کار  

 

 

 

005

 چک کردن روغن ، سوخت و آب موتور

 

 

 

010

چک کردن تسمه پروانه موتور از نظر صدمه ندیدن و نیز میزان کشیدگی تسمه

 

 

 

015

چک کردن درب رادیاتور از نظر صدمه ندیدن و کثیف بودن یا زنگ زدگی

 

 

 

020


چک کردن آب رادیاتور

 

 

 

025

چک کردن فیلتر هوای موتور

 

 

 

030

چک کردن استارت موتور

 

 

 

035

چک کردن اگزوز موتور 

 

 

 

040

چک کردن فشار روغن موتور

 

 

 

050

چک کردن صدای موتور

 

 

 

055

چک کردن فشار هوای موتور و در صورت لزوم تنظیم میزان آن

 

 

 

060

چک کردن صدا خفه کن اگزوز

 

 

 

065

چک کردن بدنه رادیاتور

 

 

 

070

چک کردن مخزن روغن هیدرولیک از نظر سالم بودن 

 

 

 

075

چک کردن سطح مخزن روغن هیدرولیک

 

 

 

080

چک کردن مخزن روغن هیدرولیک از نظر نشتی

 

 

 

085

چک کردن روغن هیدرولیک از نظر اینکه آلوده نباشد و نیز سطح روغن

 

 

 

090

چک کردن فیلتر روغن هیدرولیک

 

 

 

095

چک کردن پیچ و مهره های نگه دارنده مخزن ذخیره روغن

 

 

 

100

چک کردن تسمه های نگهدارنده مخزن روغن هیدرولیک

 

 

 

105

 چک کردن پمپ هیدرولیک از نظر نداشتن صدای غیرعادی

 

 

 

110

چک کردن سیلندر هوای محرک پمپ از نظر نداشتن نشتی

 

 

 

115

چک کردن صدای پمپ

 

 

 

120

چک کردن پمپ روغن از نظر نشتی

 

 

 

125

چک کردن پیچ و مهره های نگه دارنده پمپ

 

 

 

130

چک کردن مدار روغن شاخکها ( اوت ریگر )

 

 

 

135

چک کردن روغن شیر کنترل شاخکها

 

 

 

140

چک کردن سیلندر روغن افقی و عمودی

 

 

 

145

چک کردن روغن  پیلوت ولو  شاخکها

 

 

 

150

چک کردن محفظه و تیرهای شاخکها

 

 

 

155

چک کردن پین تنظیم شاخکها

 

 

 

160

چک کردن چشمی  شاخکها از نظر نداشتن هر گونه آسیب دیدگی

 

 

 

165

چک کردن سطح سنج شاخکها

 

 

 

170

چک کردن نحوه کارکردن شاخکها

 

 

 

175

چک کردن اهرم های حرکت دهنده شاخکها از نظر اینکه دچار آسیب نشده باشند

 

 

 

180

چک کردن کابل های کنترل کارکردن دستگاه

 

 

 

185

چک کردن اهرم کلاچ و نیز اهرم قفل کننده دستگاه

 

 

 

190

چک کردن پدال آزاد کار کردن دستگاه

 

 

 

195

چک کردن پدال قفل کننده دستگاه

 

 

 

200

چک کردن درجه نشان دهنده فشار آکومولاتور

 

 

 

205

چک کردن گاز نیتروژن درون آکومولاتور

 

 

 

210

 چک کردن اهرم پارک کردن دستگاه

 

 

 

215

چک کردن ترمز اصلی کار کردن دستگاه

 

 

 

220

چک کردن اهرم قفل کننده درام از نظر ایمن بودن

 

 

 

225

چک کردن قفل کننده درام از نظر صدمه ندیدن و نیز نداشتن خوردگی

 

 

 

230

 چک کردن قفل کننده سیم بکسل از نظر ایمن بودن و عملکرد کاری مناسب

 

 

 

235

چک کردن پین قفل کننده ایمنی دستگاه

 

 

 

240

چک کردن سیم بکسل  آشکار ساز محدود کننده بلند کردن بار بیشتر از حد مجاز

 

 

 

245

چک کردن  آشکار ساز محدود کننده بلند کردن بار بیش از حد مجاز

 

 

 

250

چک کردن زنگ هشدار بلند کردن بیش از حد بار مجاز Over hoisting

 

 

 

255

 چک کردن سیم بکسل های از نظر پیچش غیر عادی و ایمنی

 

 

 

260

چک کردن وسیله ایمنی آشکار ساز بلند کردن بار از جلو

 

 

 

265

چک کردن شیر نگهدارنده و شیر متعادل کننده counterbalance valve

 

 

 

270

چک کردن علائم ایمنی  تابلو سنجش گرها

 

 

 

275

چک کردن همه  از نشانگرهای ایمنی

 

 

 

280

چک کردن نشانگرها از نظر کم رنگ شدن

 

 

 

285

چک کردن طناب  قرقره از نظر عملکرد

 

 

 

290

چک کردن شیر ایمنی  طناب  قرقره

 

 

 

295

چک کردن شیر ایمنی  لامپ پایلوت

 

 

 

300

چک کردن وضعیت کاری کلید انتخابی از نظر ایمنی

 

 

 

305

چک کردن کلید لغو کننده  توقف خودکار

 

 

 

310

چک کردن صفحه ال سی دی نمایش دهنده

 

 

 

315

چک کردن کنترل کننده ترتیبی طول بوم

 

 

 

320

چک کردن لامپ نشان دهنده درام

 

 

 

325

چک کردن میزان محکم بودن پیچ و مهره های اسلو بیرینگ ها SLEW bearing

 

 

 

330

چک کردن  اسلو بیرینگهای برای نداشتن صدای غیرعادی و نیز از نظر روانکاری

 

 

 

335

چک کردن موتور اسلوینگ slewing  و چرخ دنده کاهنده از نظر نداشتن نشتی و صدای غیرعادی

 

 

 

340

چک کردن نشت بند چرخشی دستگاه slewing

 

 

 

345

 چک کردن جاروبک های چرخان از نظر هم مرکز بودن و نیز پیوستگی الکتریکی ضعیف و سست شدن پیچ نگهدارنده

 

 

 

350

چک کردن جدول اسلوینگ دستگاه slewing

 

 

 

355

چک کردن بوم و بچه بوم

 

 

 

360

چک کردن بوش های بوم و بچه بوم

 

 

 

365

چک کردن ردیف سیم بکسل ها sheave   وغلطک هدایت کننده بوم و بچه بوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

چک کردن محفظه بوم و  بچه بوم

 

 

 

375

چک کردن میزان کشش میله بوم و بچه بوم

 

 

 

380

چک کردن سیم برق بوم بچه بوم

 

 

 

385

چک کردن ورقه های لغزنده slide plate  بوم و بچه بوم

 

 

 

390

چک کردن سیم های بیرون رونده و داخل شونده بوم و بچه بوم

 

 

 

395

چک کردن همه جک ها از نظر نشتی ندادن و خوردگی نداشتن

 

 

 

400

چک کردن لوله های اتصال

 

 

 

405

چک کردن محفظه قرقره

 

 

 

410

چک کردن مفصل چرخان محفظه قرقره

 

 

 

415

چک کردن لنت های کلاچ و ترمز درام

 

 

 

420

چک کردن اتصال حمل کننده کلاچ

 

 

 

425

چک کردن سیلندر روغنی کلاچ قدرت

 

 

 

430

چک کردن کوزه گردان rotary joint  و لوله های متصل به کلاچ و ترمز

 

 

 

435

چک کردن ترمزها از نظر سالم بودن عملکرد انها

 

 

 

440

چک کردن جک های قدرتی و لوله های متصل به ان

 

 

 

445

چک کردن سیستم ترمز سفت کردن پیچ ومهره های نگهدارنده آن

 

 

 

450

چک کردن درام وینچ winch drum

 

 

 

455

 چک کردن موتور وینچ و لوله های متصل به آن

 

 

 

460

چک کردن جعبه دنده کاهنده وینچ از نظر اینکه صدای غیرعادی ندهد و نشتی نداشته باشد

 

 

 

465

چک کردن سیم بکسل های وینچ

 

 

 

470

چک کردن پیچ و مهره های برگرداننده وینچ

 

 

 

475

چک کردن تسمه نگهدارنده هوک  hook of slinger  

 

 

 

480

 چک کردن سیم نگهدارنده slinger  

 

 

 

485

Sheaves  و  slinger   ها را چک کنید

 

 

 

490

محور چرخاننده slinger  را چک کنید

 

 

 

495

محفظه هوک  slinger  را چک کنید

 

 

 

 

500

پیچ و مهره های محکم کننده محفظه هوک slinger  را چک  کنید

 

 

 

505

بست های نگهدارنده  سیم slinger  را چک کنید

 

 

 

510

بست سیم slinger  را چک کنید

 

 

 

515

روغن شیر کنترل را چک کنید

 

 

 

520

گردگیر شیر کنترل را چک کنید

 

 

 

525

پیچ و مهره های محکم کننده شیر کنترل را چک کنید

 

 

 

530

پین اتصال دهنده و clevis  شیر کنترل را چک کنید

 

 

 

535

لوله های را چک کنید

 

 

 

540

اتصالات لوله ها را چک کنید

 

 

 

545

شیلینگ های لوله ها را چک کنید

 

 

 

550

عملکرد همه کلیدهای الکتریکی را چک کنید

 

 

 

555

فیوزها و همه تجهیزات الکتریکی را چک کنید

 

 

 

560

جعبه فیوز تجهیزات الکتریکی را چک کنید

 

 

 

565

بست سیم ها و اتصالات تجهیزات الکتریکی را چک کنید

 

 

 

570

پدال کلاچ خط قدرت را چک کنید

 

 

 

575

لوله ها ی کلاچ و بوستر را چک کنید . 

 

 

 

580

کلاچ و خط قدرت  را چک کنید

 

 

 

585

مدار محدود کننده گشتاور خط توان را چک کنید

 

 

 

590

پوسته جعبه دنده در خط قدرت را چک کنید

 

 

 

595

عملکرد جعبه دنده در خط قدرت را چک کنید

 

 

 

600

قطعات اتصالی میل گاردان را چک کنید

 

 

 

605

بیرینگ مرکزی خط  قدرت را چک کنید

 

 

 

610

کوپلینگ میل گاردان را در خط قدرت چک کنید

 

 

 

615

چک کردن spline   میل گاردان

 

 

 

620

چک کردن روغن محور جلو و عقب و در صورت لزوم اضافه کردن روغن به آن

 

 

 

625

چک کردن پیچ و مهره نگهدارنده محور جلو و عقب

 

 

 

630

چک کردن لاستیک ها از نظر نداشتن ترک و صدمات دیگر و نیز فشار باد آن و تنظیم فشار باد در صورت نیاز

 

 

 

635

چک کردن استد بولت ها و مهره آن ( پیچ دو سر رزوه 

 

 

 

640

چک کردن میله اوکوآلایزر ( میل تعادل )equalizer

 

 

 

645

چک کردن میله گشتاور torque rod

 

 

 

650

 چک کردن فنر تعلیق suspension spring

 

 

 

655

چک کردن جک تعلیق هیدرولیک hydraulic  suspension cylinder

 

 

 

660

  چک کردن لوله روغن سیستم تعلیق

 

 

 

665

چک کردن سیستم  تعلیق هیدرولیک و تنظیم فشار آن در صورت نیاز

 

 

 

670

چک کردن فرمان

 

 

 

675

چک کردن جعبه دنده فرمان

 

 

 

680

چک کردن هیدرولیک فرمان

 

 

 

685

چک کردن پدال ترمز

 

 

 

690

چک کردن لوله های ترمز و پایه آن

 

 

 

695

چک کردن کاسه ترمز و کفشک های آن   brake drum and shoes

 

 

 

700

 چک کردن مخزن هوای ترمز

 

 

 

705

چک کردن عملکرد ترمز و ترمز دستی parking brake

 

 

 

710

 چک کردن سطح روغن ترمز و در صورت لزوم اضافه کردن و یا تعویض روغن ترمز

 

 

 

715

چک کردن عملکرد ترمز اگزوز exhaust brake

 

 

 

720

 چک کردن سطح  آب باتری و اضافه کردن آن در صورت نیاز

 

 

 

725

چک کردن ترمینالهای باتری

 

 

 

730

چک کردن رله باتری

 

 

 

735

چک کردن دینام از نظر درست کار کردن

 

 

 

740

چک کردن موتور استارت

 

 

 

745

چک ردن رله استارت از نظر درست کار کردن

 

 

 

750

چک کردن سیم های برق

 

 

 

755

چک کردن سلونوئید هوا و هیدرولیک

 

 

 

760

چک کردن عملکرد کلید ها

 

 

 

765

چک کردن عملکرد لامپ های هشدار و گیج ها

 

 

 

770

چک کردن وضعیت بوق  و سیگنالهای هشدار دهنده turn signal

 

 

 

775

چک کردن وضعیت لامپ ها

 

 

 

780

 چک کردن برف پاکن ها و عملکرد شستشوی آنها windshield wiper

 

 

 

785

چک کردن تیغه برف پاکن ها wiper blade

 

 

 

790

 چک کردن جام هر یک از لامپ ها lamp lens

 

 

 

795

چک کردن بوق هشدار دهنده warning buzzer

 

 

 

800

 چک کردن آفتاب گیر sun visor

 

 

 

805

 چک کردن صندلی راننده

 

 

 

810

چک کردن عملکرد تنظیم کننده های پنجره و تنظیم مجدد انها در صورت لزوم

 

 

 

815

چک کردن وضعیت در و قفل آن

 

 

 

820

چک کردن  گلگیرها و سپر   fenders

 

 

 

825

 بستن پرمیت

 

 

 

 

اسلو slew  به معنی چرخیدن بدون تغییر مکان است . اسلو بیرینگ ها نوعی بیرینگ غلطشی چرخشی هستند که عمدتا برای نگهداری بارهایی که سنگین و در عین حال با حرکت آهسته هستند مورد استفاده است و این امکان را می دهد که بار را با حرکات آهسته کنترل و اغلب در جهات افقی و بر روی سطحی مثل کرین های معمولی یادستگاههایی که چرخش دارند یا سکوهایی با محور افقی در آسیاب های بادی که با وزش با مواجه هستند مورد استفاده قرار می گیرند

To "slew" means to turn without change of place; a "slewing" bearing is a rotational rolling-element bearing that typically supports a heavy but slow-turning or slow-oscillating load, often a horizontal platform such as a conventional crane, a swing yarder, or the wind-facing platform of a horizontal-axis windmill.

Slew ring bearing Slew ring bearing for tower cranes and excavators [1

اسلو بیرینگ که در بیل های مکانیکی و نیز کرین های برجی tower cranes = تاور کرین مورد استفاده است

 

Clevis pin = پین رزوه دار = پینى که یک طرف ان رزوه شده تا بتوان مهره ای رو آن بست  

Sheave= قرقره شیار دار

 Slinger =

کوزه گردان rotary joint  

.....................2 تیرماه  1394 – بانک ماشین آلات خوارزمی BIPC


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0