بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


استفاده با علائم دستي :

مطالب صفحات : 1-2 و 2-2

 

استفاده با علائم دستي :

 

 در ژاپن ، بيشتر از اين علائم  استفاده مي شود :

 در اينجا ،صرفا به منظور آشنايي و بعنوان  مرجعي براي شما آورده شده است .

 

1-   بالا بردن يك دست .... به مفهوم : توجه و دقت

2-   نزديك محلي كه بار را بايد پائين بياورند بايستيد و با دست به آن اشاره كنيد .......نشان دادن موقعيت .

3-   يك دست را بالا ببريد و آن را بصورت يك دايره بچرخانيديا اينكه دست خود را مستقيم نگه داريد و  كف دست  را به سمت  بالا بگيريد .اين كار به مفهوم : بالا بردن قلاب كرين است

4-   دست خود را مستقيم در وروبرو يتان نگه دارديد و كف دست رو به بالا باشد ...اين كار به مفهوم پائين آوردن قلاب كرين است .

5-   انگشتان دست اتان را جمع كنيد و و با شست به سمت بالا اشاره كنيد ...... اين كار به معني بالا بردن بوم كرين است .

6-   انگشتان دست را جمع كنيد و با با شست به پائين اشاره كنيد اين كار به معني پائين آوردن بوم كرين است .

7-   دست خود را مستقيم بگيريد و و با كف دست به جهتي كه بايد بدنه كرين تاب بخورد اشاره كنيد ....اين كار به مفهوم : تاب خوردن كرين در همان جهت است .

 

8-    وقتي با انگشت كوچك يا با انگشت اشاره  علامت هاي بيان شده را انجام مي دهيد اين به معني : حركت جزئي هوك به سمت بالا يا پائين و يا چرخش بدنه كرين به مقدار جزئي  است .

9-   راست نگه داشتن هر دو دست  به موازات يكديگر و و چرخاندن آنها در مقابل هم ... به معني : چرخاندن بار مي باشد .

10-                      دست را مچ كرده و بالاي سر قرار دهيد و سپس با حركت دادن شست ، و با حركت دادان دست در جهات مختلف ، مسيري را كه بوم بايد حركت كند نشان دهيد

11-                      يك دست را بالا ببريد در حاليكه انگشتان شما باز هستند ( يا انگشتان شما بسته و بصورت مشت شده هستند ) اين علامت به معني : توقف مي باشد .

12-                      هر دو دست را بالا ببريد و به سرعت آنها را به سمت چپ و راست حركت دهيد .... اين علامت به مفهوم توقف اضطراري مي باشد .

13-                      هر دو دست را بالاي سر تان قرار دهيد يا با يك دست سلام نظامي بدهيد . اين علامت به مفهوم : اتمام كار و پايان عمليات است .

 

.................................................................................................................................

مواردي كه بايد بررسي شود :

 

سيستم تلسكوپي بوم :

سيلندر تلسكوپي :

·سيلندر بايد از نظر وجود نوسانات ، بيرون آمدن به ترتيب قسمتهاي مختلف بوم ، و صداي اضافي .

·وجود نشتي

·وضعيت درست عمل كردن شير هاي متعادل كننده counterbalance valve

·شل بودن لوله ها و اتصالات

·صدمه ديدن شلينگها و پوسيدگي و پيچيدگي آنها .

بازوي متحرك :

·از نظر وجود ترك و هر گونه تغيير شكل .

.......................................................................................................

قسمت قرقره :

 

موتور هيدروليك :

·شل بودن پايه ها و وجود ترك در آن

·نشتي دادن

·تغيير شكل و وجود ترك در بدنهپمپ .

·وجود صدا و لرزش اضافي در آن

·شل بودن و نشت دادن لوله هاي متصل به آن .

كاهنده سرعت :

·پيچهاي نگه دارنده بايد كاملا سفت باشند .

·هيچگونه صداي اضافي وجود نداشته باشد.

·هيچگونه ترك و تغيير شكل دادگي در جعبه دنده وجود نداشته باشد .

·ياتاقانها سائيدگي نداشته باشند .

·روانكاري آن بدرستي انجام گيرد .

·نشتي نداشته باشد .

كلاچ :

·از نظر وضعيت لغزشي و سر خوردن بايد بررسي شود .

·اتصال چرخان بايد از نظر نداشتن صداي اضافي ، نشتي و شل بودن مورد بررسي قرار گيرد .

·شل بودن اتصالات .

·فشار گاز موجود در آكومولاتور ( انباره )

ترمز :

·وضعيت عملكرد ترمز .

·شل بودن و نشتي دادن اتصالاتو لوله ها .

شير متعادل كننده :

·از نظر نشتي .

·شل بودن و نشتي دادن لوله ها و اتصالات .

·ضربان دار بودن جريان سيال .

وسيله قفل كننده قرقره :

·وضعيت عملكرد اهرم و ضامن نگهدارنده آن

·وجود هر گونه ترك ، سائيدگي و تغيير شكل در قرقره و ضامن

·تغيير شكل و سائيدگي رد اتصالات

قرقره :

·وجود هر گونه ترك

·پيچش غير طبيعي و نادرستسيم بر روي آن .

مجموعه قلاب (هوك ) و صفحه چرخنده :Hook Block and sheaves

·وضعيت چرخش قلاب .

·تغيير شكل دادگي آن .

·وضعيت حركت محور افقي قلاب .

·اتصال بين محور افقي و قلاب

·تغيير شكل دادگي گارد (محافظ ) سيم.

·وضعيت چرخش قرقره از نظر اينكه هيچگونه صداي اضافي نداشته باشد .

·وجود هر گونه ترك يا سائديگي در قرقره و صفحه گردننده آن .

·هر گونه تغيير شكلو سايئدگي در قطعات محافظت كننده و نگهدارنده قرقره .

·وضعيت روانكاري آن .

سيم جرثقيل :

·قطر آن

·وجود هر گونه شكستگي در سيم .

·هر گونه افشان شدگي kinks در رشته هايسيم جرثقيل .

·هر گونه تغيير شكل دادگي .

 

 

 

 

 

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0