بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


 

 

کدهای SMD

 

 SMD: به قطعاتی گفته می شود که پایه های آن از منظر سطح عمود قابل رویت باشد یک المان با پایه های SMD گفته میشود. (مانند مقاومت،خازن،سلف،دیود و نظائر آن .

Because of their size, SMD devices cannot carry conventional semiconductor codes. از آنجا که با توجه به  اندازه قطعات کوچک شده است استفاده از روش متعارف و نوشتن  کد های نیمه هادی متعارف  عملی نیست بنابراین هر یک از تولید کننده می دهد محصولات خود را در یک کد منحصر به فرد مشخص می کنند

 These codes are usually consist of two or three digits / letters. این کد ها معمولا از دو یا سه عدد / حروف تشکیل شده اند
This fact alone can make the device identification a real headache for third party repair organizations. این واقعیت به تنهایی می تواند باعث شناسایی دستگاه سردرد واقعی برای سازمان حزب تعمیر سوم.
The above linked pages contain reference to over 4000 devices and I still have more data to add. صفحات مرتبط فوق حاوی اشاره به بیش از 4000 دستگاه است و من هنوز هم اطلاعات بیشتری برای اضافه کردن. The data is as accurate as possible, however I am only human and may have made some mistakes (typo's etc) so If you spot something that you are not sure about please email me at the address on the index page and I will be only too glad to check it for you. داده ها به عنوان دقیق که ممکن است ، با این حال هستم فقط انسان و ممکن است داشته ساخته شده برخی از اشتباهات (و غیره typo را) بنابراین اگر شما نقطه چیزی که شما هستند لطفا ایمیل من در آدرس در صفحه اول مطمئن نیست و من خواهد باشد فقط بیش از حد خوشحالم که آن را برای شما بررسی کنید.

If you cannot see the links then you will need to enable java as they are writen in javascript. اگر شما می توانید لینک ها را ببینند و سپس شما نیاز به فعال کردن جاوا به عنوان آنها در جاوا اسکریپت نوشته شده است.

To identify a particular SMD device, first identify the package style and note the ID code printed on the device. برای شناسایی یک دستگاه خاص SMD ، برای اولین بار به سبک بسته بندی و شناسایی و توجه داشته باشید که کد شناسه چاپ شده بر روی دستگاه.
It can also help if you have a device with the same packaging and code as you can do a CT check on the good device to tell you a bit about the device type you are looking for. همچنین می توانید اگر شما از یک دستگاه با بسته بندی و کد همان که شما می توانید چک CT بر روی دستگاه به خوبی انجام دهید به شما کمی در مورد نوع دستگاه شما به دنبال بگویید کمک کند. For example there are five devices marked 02, but if you know the device you are looking for is in a SOT23 package you can look it up on page 0 and locate the device BSX39. به عنوان مثال ، پنج دستگاه مشخص شده اند 02 وجود دارد ، اما اگر شما می دانید دستگاه شما به دنبال در یک بسته SOT23 شما می توانید آن را در صفحه 0 و کردهاید دستگاه BSX39.

Be warned though, even the same manufacturer may use the same code for different devices, this is where a CT check or transistor test can ultimately be decisive in part choice. هشدار داده می شود هر چند ، حتی همان تولید کننده ممکن است همان کد را برای دستگاه های مختلف استفاده کنید ، این است که در آن چک CT یا تست ترانزیستور در نهایت می تواند تعیین کننده ای در انتخاب بخشی.

Lastly, a big thank you to all those who have contributed to these pages especially G4PMK without who's help I might never have started this part of my site. در نهایت ، یک تشکر ویژه شما را به همه کسانی که که به این صفحات بزرگ به خصوص بدون که کمک به من آغاز شده ممکن است هرگز به این قسمت از سایت خودم تهیه کنم G4PMK. Melf

دیودهای MELFs
MELFs (Metal Electrode Leadless Face) have metallised terminals at each end of a cylindrical body and are designed to fit the same footprints as flat components ie: 0805 (.08" x .05") and the 0603 (.06" x .03"). MELFs (الکترود فلزی صورت Leadless) دارای ترمینال metallised در انتهای هر از بدن استوانه ای طراحی شده اند و به تناسب همان ردپاها به عنوان اجزاء مسطح به عنوان مثال : 0،805 (0.08 "X.05") و 0603 (0.06 "X.03 ").

Below is a diagram of a MELF package, mini MELF (SOD80) also known as LL-34 or DO-213AA. در زیر نمودار بسته MELF ، مینی MELF (SOD80) همچنین به عنوان LL - 34 یا DO - 213AA شناخته می شود. The larger MELF package is also known as SM1, LL-41 or DO-213AB. MELF بسته بزرگتر نیز به عنوان SM1 ، LL - 41 یا DO - 213AB شناخته شده است. Dimensions are for indication purposes only as they will vary slightly from manufacturer to manufacturer. ابعاد برای مقاصد نشانه هستند فقط به عنوان آنها کمی متفاوت خواهد بود از تولید کننده به تولید کننده.


MELF L=4.9mm D=2.5mm MELF L = 4.9mm D = 2.5mm
mini-MELF (SOD80C) L=3.5mm D=1.6mm مینی MELF (SOD80C) L = جک 3.5mm D = 1.6mm
micro-MELF L=2.2mm D=1.1mm میکرو MELF L = 2.2mm D = 1.1mm

(MELF/SOD-80) Colour banded types (MELF/SOD-80) انواع رنگ Banded است

Cathode Diode type : نوع دیود کاتد :

Colour Band. گروه رنگ.

 

Black BAS32, BAS45, BA682, BA683, BAV105, LL4148, سیاه BAS32 ، BAS45 ، BA682 ، BA683 ، BAV105 ، LL4148 ،

                       LL4150, LL4151, LL4153, LL4448, BB241, BB249 LL4150 ، LL4151 ، LL4153 ، LL4448 ، BB241 ، BB249

Black Brown LL4148, LL914 مشکی قهوه ای LL4148 ، LL914

Black Orange LL4150, BB219 سیاه و سفید نارنجی LL4150 ، BB219

Brown Green LL300 قهوه ای سبز LL300

Brown Black LL4448 قهوه ای سیاه LL4448

Red BA682 سرخ BA682

Red Orange BA683 قرمز نارنجی BA683

Red Green BA423L قرمز سبز BA423L

Red White LL600 قرمز سفید LL600

Orange Yellow LL3595 نارنجی زرد LL3595

Yellow BZV55, BZV80, BZV81 (zeners) زرد BZV55 ، BZV80 ، BZV81 (zeners)

Green BAV105, BB240 سبز BAV105 ، BB240

Green Black BAV100 سیاه BAV100 سبز

Green Brown BAV101 براون BAV101 سبز

Green Red BAV102 سرخ BAV102 سبز

Green Orange BAV103 نارنجی BAV103 سبز

Gray BAS81, BAS82, BAS83, BAS85, BAS86 گری BAS81 ، BAS82 ، BAS83 ، BAS85 ، BAS86

White BB219 سفید BB219

White Green BB215 سبز BB215 سفید

Vishay/General Semiconductor Mini-MELF diodes Vishay / نیمه هادی دیود مینی MELF

CATHODE Mini MELF Device Type کاتد کوتاه MELF نوع دستگاه

BAND BAND

 

Black General purpose سیاه با هدف عمومی

Yellow Switching سوئیچینگ زرد

Green Schottky سبز شاتکی

Blue Zener آبی زنر

CATHODE MELF Device Type کاتد MELF نوع دستگاه

BAND BAND

 

Black Zener سیاه زنر

Green Schottky سبز شاتکی

عنصر یا المان برقی : به هر قطعه الکترونیکی یک المان گفته میشود

BGA: به المانی که پایه های آن از منظر سطح عمود قابل رویت نباشد یک المان با پایه های BGA گفته میشود.(مانند ic cpu ، ic uem ، ic retu ، ic rf و

BGY: تفاوت BGA و BGY در تعداد و سطح مقطع پایه های آنهاست.بدین صورت که در المانهای BGY تعداد پایه ها کمتر و سطح مقطع آنها بیشتر(بزرگتر)است.(مانند ic pf ، کریستال اصلی و ...).


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0