بانک ماشین آلات پتروشیمی بندر امام


جنس گژن پین

Thursday, May 22, 2008

 

جنس گژن پین

 

با پیشرفت هایی که در ساخت مواد ترکیبی و کامپوزیت ها و سایر الیاف مصنوعی و طبیعی مانند الیاف کربن و نظایر آن پدید آمده است این امکان ایجاد شده است که بتوانیم قطعاتی محکمتر و با دوام تر و در عین حال سبک تر و کم هزینه تر را برای ساختن تجیهیزات و از جمله قطعات خودروها و موتور را بسازیم .

این روشها انقلابی را در زمینه روشهای ساخت و ریخته گری های کلاسیک بوجود آورده است شاتون و گژن پین از جمله قطعات حساس در درون موتور خودرو هستند که در شرایط کاری سختی قرار دارند . مطلب زیر اشاره بسیار گذرایی به این موضوع دارد .

 

قطعاتی مانند گژن پین gudgeon pin که برای اتصال شاتون به پیستون مورد استفاده قرار می گیرند در موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی و کمپرسورها و پمپ های رفت و برگشتی کاربرد فراوانی دارند را می توان از مواد سبک تری چون کامپوزیت ها و الیاف تقویت شده نیز ساخت .   لایه یاتاقانهای لغزشی sliding bearing layer در این قطعات به گونه ای طراحی شده است که الیاف بکار رفته در آن در جهت  های مختلف قرار گرفته اند . گژن پیسن نیز دارای لایه های متفاوتی است که الیاف آنها بصورت عمودی در کنار لایه های فیبر مجاور قرار گرفته اند

در دولایه مجاور هم الیاف بصورت  یک لایه موازی با محور گژن پین و یک لایه عمود با محور مزبور زده می شود . لایه کامپوزیتی که در سطح خارجی یاتاقانهای لغزشی قرار داده شده است با استفاده از آبکاری الکتریکی electro-plating و یا با روش رسوب گذاری تبخیری vapor deposition انجام می گیرد و یا اینکه از یک بوش لغزشی آماده بر روی لایه کامپوزیتی استفاده می شود

 

در مورد کمپرسورهایی که باید در دمای بالا و شرایط کاری مشکل کار کنند به منظور افزایش کارآیی و به این دلیل که انتقال از گاز CFC  به HFC و مبرد های طبیعی  موضوع حفاظت از لایه کلراید فلزی منتفی شده است . برای بازیابی مقاومت سایشی از دست رفته و انتقال به حالت کارکردن با کمترین مقدار روغن ممکن لازم است که محافظت بیشتری در مورد پوشش های سخت که دارای  خواص  مالشی   tribological properties هستند باید صورت گیرد . هنگامی که با فشارهای بالا و تحت شرایط غیر روانکاری روبرو هستیم باید کنترل های لازم برای وضعیت گژن پین صورت گیرد .

نمونه های مورد استفاده لازم است تحت آزمایش پوشش   WC/C   کژن پین فولاد 52100     و دیسک های بدون پوشش چدنی قرار گیرند .  عملکرد    WC/C با تغییرات درجه حرارت را می توان با ارزیابی    profilometry سطح و رج زدن  با میکروسکوپ الکترونی مشخص کرد .

مشخص شده است که ضریب حالت پادیدار اصطکاک با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد در حالی که ضریب اصطکاک در طی دوره کاری زیادنر می شود . نیز مقدار سایش در حالتی که در در جه حرارت اتاق قرار دارد تا رسیدن به درجه حرارت 80 درجه سانتی گراد و بالاتر از آن بدلیل ناپایداری کاری کاهش می یابد .

بر پایه این تحقیقات استفاده از پوشش های سخت می تواند باعث شود که در آینده نوع روغن مورد استفاده در کمپرسورها تغییر کند

 

کلمات کلیدی : مالش شناسی – کمپرسور – اصطکاک – سایش – چقرمگی                             

Keywords: Tribology; Compressor; Friction; Wear; Roughnes

 

 

..................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 2 خرداد 1387 – ماهشهر – BIPC

منبع :

http://www.freepatentsonline.com/4406558.html

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TVV-4PNJ1JX-30&_user=10&_coverDate=12%2F20%2F2006&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=68a193ac8f35dd69dd2741756282157d

 


محمد توکلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

محمد توکلی


نویسندگان
محمد توکلی


آرشیو من
امرداد ٩٦
تیر ٩٦
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
امرداد ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
فروردین ۸٩
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
دی ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
فروردین ۸٤
بهمن ۸۳
دی ۸۳
مهر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0